Resning beviljades i skattemål

En person som felaktigt har skönsbeskattats i Sverige har fått detta rättat genom resning.

Skatteverket beslutade att skönstaxera en person för inkomståret 2003 i avsaknad av deklaration. Skönstaxeringen bestämdes till ett belopp som ansågs rimligt för att täcka personens levnadskostnader.

Personen ansåg att skönsbeskattningen var felaktig och skickade in två spanska deklarationer som underlag för att visa att personen blivit beskattad i Spanien och därmed inte hade några inkomster som skulle beskattas i Sverige. Den först inskickade deklarationen avsåg dock ett annat år än det år skönsbeskattningen avsåg. Kammarrätten noterade dock inte den spanska deklarationen för rätt år när den skickades in.

Personen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd. Personen ansökte då om resning på följande grunder:

  • Han bodde utomlands och hade inte fått breven från Skatteverket
  • Kammarrätten hade inte beaktat den spanska deklarationen för det år skönstaxeringen avsåg vilket var ett grovt misstag
  • Han var bosatt i Spanien tillsammans med sin familj
  • Den spanska deklarationen visade att han hade inkomst som beskattades i Spanien

Skatteverket motsatte sig inte att resning beviljades.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att personen inte borde ha skönstaxerats och att resning skulle beviljas.

Kommentar

Resning kan vara en framkomlig väg att få rättelse av beslut i skattemål i avgjorda ärenden, t.ex. om förhandsbesked inte beviljas hos Högsta förvaltningsdomstolen eller om man tycker att den instans som avgjort ärendet fattat beslut på felaktig grund. Resning har hittills varit förhållandevis ovanligt. Det finns dock flera exempel på att Skatteverket och domstolarna har använt resningsinstitutet för att rätta till beslut som varit till nackdel för de skattskyldiga personerna.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 2155-09)