HFD har slagit fast att emissionsgarantier är momsfria

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat dom i det s.k. SEB-målet om garantiprovisioner och fastställt att garantiprovisioner är momsfria.

Föga överraskande kom HFD fram till att mot bakgrund av EU-domstolens tolkning av EU:s momsdirektiv i mål C-540/09, så får också innebörden av den svenska momslagens motsvarande regler anses innebära att omsättningen av de tillhandahållna garantigivingstjänsterna ska undantas från momsplikt såsom momsfria finansiella tjänster.

Läs även vår tidigare artikel Garantiprovisioner vid nyemission är momsfria enligt EU-domstolen.