Gåvotagare beskattas för utdelning som mottagits som gåva

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att gåvotagare beskattas för utdelning som mottagits som gåva. Domstolen fastställde även att årets gränsbelopp tillgodoräknas den som äger aktierna. HFD fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Förhållandena var att en förälder avsåg att under ett antal år ge bort rätt till utdelning i ett aktiebolag till sina myndiga barn. Aktierna var kvalificerade och föräldern skulle fortsätta äga samtliga aktier i bolaget och endast ge bort rätt till den utdelning som fastställdes på ordinarie årsstämma. För det fall utdelning beslutades på extra årsstämma skulle denna tillfalla föräldern såsom ägare av aktierna.

Skatterättsnämnden beslutade att utdelning ska beskattas hos den som har rätt till utdelningen när den är tillgänglig för lyftning och kan disponeras. Eftersom föräldern avsåg att ge bort rätten till utdelning som beslutades på ordinarie årsstämma skulle sådan utdelning beskattas hos barnen såsom mottagare av utdelningen.

Då föräldern fortfarande var i besittning av aktierna är det han som ska tillgodoräknas gränsbeloppet för respektive år under förutsättning att han äger aktierna vid beskattningsårets ingång. I konsekvens med att barnen inte äger aktierna ska utdelningen för deras vidkommande beskattas i inkomstslaget tjänst enligt bestämmelserna i 57 kap inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt Skatterättsnämndens beslut.

Kommentar

Sammanfattningsvis innebär domen att barnen ska beskattas för den utdelning som de erhållit i gåva. HFD påtalar att en förutsättning för utgången i målet har varit att utdelning har lämnats mot utdelningskuponger.

Vidare ska utdelningen beskattas i inkomstslaget tjänst till följd av att det är fråga om kvalificerade aktier, men barnen får inte tillgodoräkna sig något gränsbelopp då de inte äger några aktier. Aktierna ägs fortfarande av deras far, som således har rätt till det årliga gränsbeloppet, givetvis under förutsättning att han äger aktierna vid beskattningsårets ingång.

Den omständigheten att beskattning kommer att ske i tjänst behöver inte innebära någon högre beskattning för gåvotagarna (givarens myndiga barn) i de fall deras tjänsteinkomster i övrigt är sådana att endast kommunal inkomstskatt är aktuellt. Inför en gåva av detta slag kan det dock vara värt att jämföra skattekostnaden med situationen där aktieägaren själv tar emot utdelningen och därefter skänker nettobeloppet till barnen.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 4345-10)