Årlig kontrolluppgift kan ersättas av månadsrapportering

Regeringen föreslår att arbetsgivare m.fl. ska lämna uppgift om lön och skatteavdrag på arbetstagarnivå månatligen. Förslaget härrör från den särskilda utredare som tillsattes i oktober 2009.

De senaste åren har obligatoriska månadsuppgifter om lön på individnivå införts i Danmark, Nederländerna, Tyskland, Ungern och Estland. Regeringens särskilda utredare föreslår nu att liknande system införs i Sverige fr.o,m. den 1 januari 2013.

Förslaget innebär i komprimerad form följande.

  • Den årliga kontrolluppgiften från arbetsgivare m.fl. slopas. Uppgift om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst ska i stället lämnas varje månad.
  • Månadsuppgift ska lämnas elektroniskt. Dispens för två år i taget från det elektroniska uppgiftslämnandet kan beslutas av Skatteverket om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses bl.a. att en uppgiftslämnare saknar internetanslutning
  • Uppgiftslämnarna ska kunna välja när de vill lämna månadsuppgift fram till den dag skattedeklarationen ges in. Arbetsgivare som betalar ut lön vid flera tillfällen under en månad kan lämna uppgifter till Skatteverket i samband med varje löneutbetalning. De lämnade uppgifterna kommer sedan att summeras av Skatteverket för en viss anställd och en viss kalendermånad.
  • De uppgifter som lämnats av en uppgiftslämnare under en månad kommer att ligga till grund för skattedeklarationen. Vid det elektroniska deklarationsförfarandet ska Skatteverkets e-tjänst summera de uppgifter som lämnats av en viss arbetsgivare/uppgiftslämnare.
  • Arbetstagare och andra som har erhållit skattepliktig ersättning ska med e-legitimation via en tjänst på Skatteverkets hemsida kunna kontrollera vilka uppgifter som arbetsgivare och andra uppgiftslämnare har lämnat redan månaden efter löneutbetalningen.

 


Kommentar

Förslaget är ämnat att öka säkerheten för arbetstagare och effektivera tidsödande handläggning för Skatteverket och arbetsgivare m.fl. Systemet kan dock medföra svårigheter i synnerhet för utländska arbetsgivare. Vi rekommenderar därför starkt att arbetsgivare inför ett eventuellt ikraftträdande i tid ser över konsekvenserna av det föreslagna systemet.

Carl Philgren

Kontakt
Carl Pihlgren
08-520 595 22