Högsta förvaltningsdomstolen prövar om ideell förening som hyr ut lokaler uppfyller ändamålskravet

Högsta förvaltningsdomstolen har lämnat prövningstillstånd i ett ärende där frågan om en ideell förening som upplåter lokaler för bl.a. skol- och idrottsverksamhet i andras regi uppfyller det s.k. ändamålskravet kommer att prövas.

Ändamålskravet finns reglerat i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen. Prövningstillståndet meddelades den 18 maj 2011.

Ideella föreningar måste för att bli inskränkt skattskyldiga bland annat ha som huvudsakligt (ungefär 75 procent) syfte att främja allmännyttiga eller kvalificerat allmännyttiga ändamål. Inskränkt skattskyldighet innebär att föreningen inte behöver betala skatt på bl.a. kapitalinkomster och vissa typer av näringsinkomster.

De kvalificerat allmännyttiga ändamålen är att:

  • främja vård och uppfostran av barn,
  • lämna bidrag för undervisning eller utbildning,
  • bedriva hjälpverksamhet bland behövande,
  • främja vetenskaplig forskning,
  • främja nordiskt samarbete, eller
  • stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet.

De allmännyttiga ändamål som en ideell förening därutöver kan ha som syfte att främja och därigenom uppnå inskränkt skattskyldighet är inte så klart avgränsade som de kvalificerat allmännyttiga ändamålen. I lagtexten anges att föreningen ska ha till syfte att främja andra allmännyttiga ändamål, såsom religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella ändamål.

Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjers, föreningens medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen.