Skatteverket om avdrag för utländsk skatt som redan avräknats

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om avdrag för utländsk skatt som redan har avräknats. Om en skattskyldig yrkar avdrag för utländsk skatt som redan avräknats ett tidigare år kommer Skatteverket att vägra avdrag om den skattskyldige inte anger att den tidigare gjorda avräkningen ska justeras.

Skatteverket anger inledningsvis att avräkning för utländsk skatt görs det år den utländska inkomsten tas upp till beskattning och att avdrag för utländsk skatt medges det år den utländska skatten är betald. Som en följd kan situationen uppstå då avdraget görs ett senare år än avräkningen och att avräkning redan har gjorts för hela eller delar av den avdragna skatten. Skatteverket illustrerar denna situation i ställningstagandet på följande sätt:

Ett aktiebolag tar upp en utländsk inkomst på 100 000 kr vid 2010 års taxering. Den utländska skatten uppgår till 25 000 kr och skatten betalas i oktober 2010. Avräkning görs med 25 000 kr vid taxeringen 2010 och bolaget begär avdrag för samma utländska skatt vid 2011 års taxering.

Skatteverket anser att den utländska skatten inte ska kunna undanröjas med mer än 100 procent och att den skattskyldige därmed inte ska medges avräkning för hela den utländska skatten och dessutom medges avdrag för samma skatt.

Enligt Skatteverkets uppfattning finns det två alternativ för att uppnå att den skattskyldiges svenska skatt inte reduceras med mer än 25 000 kr i ovanstående exempel, dvs. med mer än 100 procent av den utländska skatten. Det ena alternativet är att 2010 års taxering ska omprövas och avräkningen justeras för den skatteffekt som avdraget vid 2011 års taxering leder till; det andra alternativet är att avdraget ska vägras vid 2011 års taxering.

Skatteverket menar att det är den skattskyldige själv som ska välja om avräkningen det tidigare året ska justeras genom omprövning eller om avdrag inte ska göras. Om den skatteskyldige inte anger vilket alternativ som denne väljer anser Skatteverket att avdrag ska vägras vid 2011 års taxering.

Kommentar
Som nämns ovan anser Skatteverket att utländsk skatt får dras av först det år den erläggs, vilket enligt vår mening saknar lagstöd. Av inkomstskattelagen framgår att betald utländsk skatt får dras av. Det framgår dock inte att skatten måste ha betalts under det inkomstår den är hänförlig till, varför det enligt vår mening bör vara möjligt att i efterhand begära omprövning när eventuella fyllnadsinbetalningar har erlagts i utlandet.

I övrigt synes Skatteverkets uppfattning rationellt grundad. Sannolikt bör inte fullt avdrag medges om en person redan erhållit avräkning för hela den utländska skatten. Det bör dock understrykas att beskattning kräver klara författningsregler. Skatteverket uttrycker i ställningstagandet att det är den skattskyldige som bär ansvaret för att ange om avräkningen det tidigare året ska justeras genom omprövning eller om avdrag inte ska göras. Görs inget val kommer Skattverket att vägra avdrag för den utländska skatten. Det bör ifrågasättas om Skatteverket har något lagstöd för att automatiskt vägra avdrag om den skattskyldige inte anger vilket alternativ denne vill tillämpa. Något lagstöd som grund för Skatteverkets åsikt i detta sammanhang finns inte uttryckt i ställningstagandet. Det förefaller också tveksamt att något sådant skulle finnas. Det synes lämpligt att justera lagstiftningen för att klargöra gällande rätt.

Emelie Lindahl

Kontakt
Emelie Lindahl
08-520 597 29