Skatteincitament för gåvor till ideell verksamhet

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en skattereduktion införs för fysiska personer som lämnar penninggåvor till ideell verksamhet. Enligt förslaget kan endast fysiska personer få reduktionen och den kan maximalt uppgå till 1 500 kr per år.

En förutsättning för skattereduktion är att gåvorna lämnas till på förhand godkända gåvomottagare. Ytterligare förutsättningar är att varje gåva uppgår till minst 200 kr och att gåvorna sammanlagt uppgår till minst 2 000 kr per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kr per givare och år.

Skatteverket prövar frågan om godkännande som gåvomottagare efter ansökan. De som ska kunna godkännas är allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Det är dels de som har som uttalat ändamål att bedriva hjälpverksamhet eller främja vetenskaplig forskning, dels de som utan att ha detta som ändamål ändå bedriver sådan verksamhet. Mottagare kan också vara utländska motsvarigheter inom EES och i stater med vilka Sverige har informationsutbyte.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Det är dock inte säkert att förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen inför budgetåret 2012.

 

Kommentar
Frågan om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet drivs bland regeringspartierna främst av Kristdemokraterna som är av uppfattningen att skattereduktion bör kunna ges även för gåvor till andra delar av ideell sektor än de som avses i det presenterade förslaget.

Frågan om förutsättningar för skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet har utretts av Gåvoincitamentsutredningen och utredningen presenteras i SOU 2009:59. Utredningen anser att nackdelarna med skattereduktion överväger fördelarna och avråder därför från lagstiftning. Det förslag som utredningen trots sitt avrådande ändå presenterar har samma principiella utformning som förslaget enligt lagrådsremissen men med skillnaderna att även juridiska personer ska kunna erhålla skattereduktion och att den maximala reduktionen för juridiska personer ska uppgå till 35 000 kr och för fysiska personer 7 000 kr. Förslaget som lämnas i lagrådsremissen är således ett kraftigt bantat förslag jämfört med de diskussioner som tidigare förts i frågan. Eftersom endast fysiska personer kan medges skattereduktion kommer förslaget att få en klart begränsad betydelse jämfört med den betydelse exempelvis Gåvoincitamentsutredningens förslag skulle ha haft. Noteras kan att vissa remissinstanser uttrycker skepsis om nyttan överstiger befarade administrationskostnader redan angående Gåvoincitamentsutredningens förslag.

Andreas Blomstrand och Petter Boll

Läs mer om lagrådsremissen på regeringen.se.

Läs mer om SOU 2009:59 på regeringen.se.

Kontakt
Andreas Blomstrand
Manager
Tfn 031-63 78 96

Kontakt
Petter Boll
Executive Director
046-286 32 27