Överlåtelse av fastighet var gåva

Skatterättsnämnden har beslutat att en överlåtelse av fastigheter mot en ersättning som understiger taxeringsvärdet ska behandlas som gåva (dnr 101-10/D, den 20 april 2011). Gåvomottagaren var ett nybildat bolag som indirekt ägdes av givarna och deras mödrar.

Skatterättsnämnden kom därmed fram till att den planerade omstruktureringen kan genomföras utan att utlösa beskattning trots att de nuvarande ägarna erhåller ersättning som överstiger fastigheternas omkostnadsbelopp. Skatterättsnämnden ansåg också att aktierna i det nybildade bolag som tar emot fastigheterna inte blir kvalificerade enligt skattereglerna för delägare i fåmansföretag.

Tre syskonpar (kusiner) ägde tillsammans lika andelar i två näringsfastigheter. Ett av dessa syskonpar var dessutom delägare i och arbetade i ett aktiebolag Y AB som bedrev byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning.

De tre syskonparen skulle tillsammans med sina mödrar bilda ett moderbolag, NyAB, som i sin tur skulle bilda ett dotterbolag D AB. Syskonparen skulle därefter överlåta fastigheterna till D AB. Syskonparen skulle äga 60 procent i NyAB och deras mödrar skulle tillsammans äga resterande 40 procent. Y AB skulle förvalta fastigheterna åt D AB mot marknadsmässig ersättning.

Skatterättsnämnden hade att ta ställning till huruvida överlåtelsen av fastigheterna till D AB för ett pris som understeg såväl taxeringsvärde som marknadsvärde men översteg fastigheternas omkostnadsbelopp skulle föranleda inkomstbeskattning. Fråga var också huruvida aktierna i NyAB skulle anses som kvalificerade andelar eller inte.

Skatterättsnämnden ansåg att överlåtelsen utgör en gåva, varför överlåtarna inte ska inkomstbeskattas för transaktionen. Enligt praxis föreligger gåva när fastigheter säljs för ett pris som understiger  såväl taxeringsvärde som marknadsvärde. Eftersom överlåtarna är delägare i det mottagande bolaget krävs också att övriga andelsägares andel i bolaget är av betydande del. Mödrarnas andel i NyAB är 40 procent vilket enligt Skatterättsnämnden får anses tillräckligt för att uppfylla de krav som framgår av praxis.

Det har inte bedrivits någon verksamhet i vare sig NyAB eller i D AB och varken överlåtarna eller närstående kommer att vara verksamma i koncernen, varför aktierna inte är kvalificerade andelar utifrån denna grund.

Till följd av att två av kusinerna samt närstående till dem är verksamma i Y AB, som ska förvalta D AB:s fastigheter, har Skatterättsnämnden även tagit ställning till om NyAB eller D AB bedriver samma eller likartad verksamhet som Y AB. Både D AB och Y AB bedriver fastighetsförvaltning.

Vid Skatterättsnämndens prövning om samma eller likartad verksamhet har man konstaterat att NyAB ska äga andelar i D AB som äger fastigheter. Y AB ska förvalta fastigheterna i D AB vilket ska ske mot marknadsmässig ersättning. Enligt vad som framkommit ska inte någon verksamhet överföras från Y till vare sig NyAB eller D AB vilket innebär att verksamheten i Y AB och NyAB inte är samma eller likartad.

Utifrån de förutsättningar som föreligger har Skatterättsnämnden ansett att aktierna i NyAB inte är att betrakta som kvalificerade andelar.

Kommentar
Den omständigheten att gåva föreligger vid överlåtelse av fastigheterna samt att aktierna i NyAB och D AB inte är kvalificerade till följd av att ingen av syskonen är verksam i dessa bolag är i enlighet med gällande praxis.

Det som är intressant i sammanhanget är att två av kusinerna är aktieägare i båda företagsgrupperna, är verksamma i Y AB och utför arbete åt D AB utan att det på något sätt ”smittar” den nya koncernen. Inte heller den omständigheten att såväl Y AB som den nya koncernen bedriver fastighetsförvaltning smittar. Det är först om verksamhet överförs från Y AB till den nya koncernen som bolagen tycks bedriva samma eller likartad verksamhet.

Läs mer på Skatterättsnämndens hemsida.

 

Stefan Thelander