Generaladvokaten anser inte att tyska ränteavdragsbegränsningar strider mot ränte- och royaltydirektivet

Generaladvokaten anger i sitt förslag till avgörande i Scheuten-målet att de tyska ränteavdragsbegränsningarna inte står i strid med ränte- och royaltydirektivet. Målet är av intresse även i Sverige pga. att Högsta förvaltningsdomstolen har vilandeförklarat svenska mål om räntesnurror i avvaktan på EU-domstolens avgörande i Scheuten.

EU-domstolens generaladvokat Eleonor Sharpston har lämnat förslag till avgörande i mål C-397/09 Scheuten Solar Technology GmbH. Hon finner att ränteavdragsbegränsningen enligt de tyska reglerna inte står i strid med ränte- och royaltydirektivet. I sin essens argumenterar hon på samma sätt som den svenska regeringen i dess yttrande till EU-domstolen, nämligen att ränte- och royaltydirektivet inte är tillämpligt eftersom avdragsbegränsningen inte kan utgöra en källskatt som täcks av direktivets ordalydelse eller syfte.

Kommentar

Förslaget är övertygande formulerat och sannolikheten att EU-domstolen följer förslaget får anses större än motsatsen. Som tidigare omnämnts har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) vilandeförklarat alla svenska mål om s.k. räntesnurror (läs mer här). Frågan är om utgången i Scheuten har relevans för HFD:s prövning. En hypotes är att HFD i sin prövning av räntesnurremålen funnit att de svenska avdragsbegränsningarna inte särbehandlar utländska subjekt. I ett sådant läge blir Scheuten helt relevant. En annan hypotes är att HFD anser att begränsningsreglerna i realiteten riktar sig mot utländska långivare. I en sådan situation blir fördragsreglerna av intresse. Dessa har inte prövats i Scheuten, och utgången blir därmed inte styrande för hur de svenska reglerna ska uppfattas.

Erik Hultman

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68