Samma eller likartad verksamhet smittar även köpeskilling

Om vinstmedel skapats inom 3:12-sektorn ska de beskattas där om ägaren eller närstående är fortsatt aktiva i bolaget eller i annat bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Enligt Skatterättsnämnden träffar detta även en köpeskilling som erhålls för ett avyttrat ”smittat” bolag.

Skatterättsnämnden har nyligen avgjort ännu ett förhandsbesked (dnr 94-10/D) på temat samma eller likartad verksamhet, en bedömning som är relevant för att avgöra om de särskilda skattereglerna för fåmansföretag ska tillämpas.

Förutsättningarna i ärendet var som följer. Ägaren till ett svenskt verksamhetsbolag är även aktiv i bolaget. För att underlätta framtida ägarbreddningar sålde han under 2008 in sina aktier i verksamhetsbolaget till sina två nyinköpta lagerbolag. Försäljningen skedde till underpris. Därefter genomfördes en minskning av aktiekapitalet i lagerbolaget varvid aktierna som innehades av ett av lagerbolagen, Y AB, drogs in. Den ersättningen som betalades ut till Y AB för de indragna aktierna översteg anskaffningsutgiften.

Ägaren förvärvade under 2009 ytterligare ett lagerbolag, X AB, till vilket aktierna i Y AB sedan överläts. Även denna transaktion genomfördes till underpris.

Frågan som ställdes var om aktierna i X AB var att anse som kvalificerade i det fall Y AB fusioneras in i X AB eller då X AB avyttras externt, antingen direkt eller efter sex år. Fråga ställdes även om skatteflyktslagen var tillämplig.

Skatterättsnämnden anser att inlösentransaktionen innebär att en del av verksamheten i verksamhetsbolaget överförs till Y AB och att Y AB därför bedriver samma eller likartad verksamhet som verksamhetsbolaget. Oavsett om Y AB fusioneras in i X AB eller om X AB avyttrar Y AB externt så anses X AB överta verksamheten i Y AB. X AB anses därmed enligt Skatterättsnämnden bedriva samma eller likartad verksamhet som verksamhetsbolaget.

Kommentar
Det mest anmärkningsvärda i Skatterättsnämndens synsätt är att även en eventuell köpeskilling som erhålls vid en avyttring anses utgöra en överföring av verksamhet.

Läs mer på Skatterättsnämndens hemsida.

Benny Lundin