Reducerad energiskatt även om tillämpad FoU bedrivs av annat företag än det tillverkande företaget

Rätten till en reducerad energiskatt för elkraft påverkas enligt kammarrätten inte av att FoU-verksamheten bedrivs av ett annat bolag än det som bedriver den fysiska industriella tillverkningsprocessen.

Enligt kammarrätten bör begreppet industriell verksamhet tolkas generellt i syfte att undvika konkurrenssnedvridningar. Sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs i ett annat bolag än det bolag som bedriver själva tillverkningsprocessen, kan således anses utgöra en integrerad del av det tillverkande bolagets tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Detta innebär att rätten till en reducerad energiskatt för elkraft inte påverkas av att FoU-verksamheten bedrivs av ett annat bolag än det som bedriver den fysiska industriella tillverkningsprocessen.

Kammarrätten har i ett flertal mål fastslagit denna slutsats vid bedömningen om ett bolag ska anses ha förbrukat elkraft i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Skatteverket har överklagat två av kammarrättsdomarna till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.

För att avgöra om en verksamhet är hänförlig till industriell verksamhet bör vägledning för bedömningen hämtas ur den näringsgrensindelning som tillämpas i den officiella statistiken, SNI. Dock utesluter den svenska industristatistiken en del verksamhetsgrenar som annars enligt gängse språkbruk eller enligt internationella standarder kan betraktas som industriella verksamheter vilket medför att begreppet industriell verksamhet ska tolkas generöst. Syftet med den generösa tolkningen är att undvika konkurrenssnedvridningar. Härav följer att det är det faktiska innehållet i verksamheten som ska avgöra huruvida en verksamhet ska klassificeras som en industriell verksamhet.

De företagsekonomiska huvudfunktionerna (tillverkning, försäljning, administration och forskning och utveckling) ska tjäna som utgångspunkter vid bedömningen av huruvida en elförbrukning är hänförlig till en tillverkningsprocess. När fråga är om tillämpad forskning som har en bestämd tillämpning i sikte, är den elkraft som förbrukas i samband med forskningen hänförlig till tillverkningsprocessen.

Sammantaget innebär detta att ett företag som bedriver forskning och utvecklingsverksamhet har rätt till en reducerad energiskatt på den elkraft som avser tillämpad forskning som sker integrerat i ett annat företags industriella verksamhet. Att själva tillverkningsprocessen bedrivs av annan än företaget saknar betydelse.

Kommentar

Att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd i de av Skatteverket överklagade målen stärker uppfattningen att det inte ska spela någon roll hur ett företag väljer att organisera sin verksamhet. Målen i fråga avser energiskatt på elkraft. I och med att bedömningen i målen tagit sikte på om ett företag som bedriver tillämpad FoU åt ett annat företag som bedriver industriell tillverkning ska ses som integrerat i det tillverkande företagets verksamhet bör rätten till återbetalning av en del bränslen också innefattas. Omprövning av energiskatt på elkraft kan ske sex år bakåt i tiden medan det för bränsle endast kan ske tre år.