Justering av resultat utifrån internprissättningspolicy

Förvaltningsrätten ansåg att ett företags resultat skulle justeras med stöd av korrigeringsregeln. Vid bedömningen av vad som ansågs marknadsmässigt tillmättes koncernens internprissättningspolicy stor betydelse.

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 24 februari 2011 dom om att ett bolags inköpspriser på däck ska korrigeras så att bolaget uppnår en genomsnittlig rörelsemarginal om 2 procent för de aktuella åren. Bolagets redovisade genomsnittliga rörelsemarginal om 0,6 procent för de aktuella åren inrymdes visserligen inom hela intervallet i bolagets jämförbarhetsstudie, men understeg lägsta värdet i interkvartilsintervallet om 1,1 procent.

Vid korrigeringen av bolagets rörelsemarginal valde förvaltningsrätten inte det lägsta värdet i interkvartilsintervallet utan en genomsnittlig rörelsemarginal om 2 procent. Rätten gick därmed på Skatteverkets linje och beaktade koncernens egen internprissättningspolicy vid bestämmandet av ett armlängdsmässigt rörelseresultat. Eftertaxeringsbeloppet uppgick till 259 510 002 kr för de aktuella åren och skattetillägg påfördes.

Kommentar
Det är värt att notera att bolagets rörelseresultat korrigerades till en nivå som var i linje med bolagets internprissättningspolicy och inte till det lägsta värdet i interkvartilintervallet eller till medianen av intervallet. Domen tyder på att det är viktigt att företag följer koncernens internprissättningspolicy och att denna kontinuerligt ses över. Avslutningsvis erinrar domen om vikten av att företag lämnar tillräckliga uppgifter i inkomstdeklarationen för att undvika skattetillägg.

Mikael Hall