Förmedling av aktier i ett fastighetsbolag – momsfri förmedlingsersättning

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en fastighetsmäklare som förmedlar aktier i ett fastighetsbolag tillhandahåller en momsfri tjänst.

Frågan i målet var om tjänsten är skattepliktig eller undantagen från skatteplikt såsom för en tjänst som avser förmedling av värdepapper.

Fastighetsmäklaren hade enligt avtal med sin uppdragsgivare ett mandat att förmedla aktier i ett fastighetsbolag, dvs. inget mandat att förmedla fastigheten som sådan. Både Skatterättsnämnden och Skatteverket har tidigare ansett att en sådan tjänst ska anses som skattepliktig då den får anses riktad mot egendomen som sådan och inte mot aktierna. HFD delar dock inte denna uppfattning utan hänvisar till EU-rättslig praxis och kommer därvid fram till att den tjänst som mäklaren säljer faller under undantaget i 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen.

Kommentar

Då det inom Sverige förekommit att Skatteverket i olika fall gjort skilda bedömningar av om moms ska utgå på denna typ av tjänst är det välkommet att HFD klargör hur tjänsten ifråga ska behandlas momsrättsligt.

De mäklare som påförts moms och eventuellt skattetillägg får genom domen möjlighet att begära omprövning och få saken prövad på nytt. Om omprövning begärs så att tidigare rapporterad moms återfås innebär det också att mäklarens avdragsrätt kommer att påverkas negativt.Vidare ska man vara medveten om att Skatteverket eventuellt anser att mäklarens kund som i vissa fall dragit av den fakturerade momsen ska rätta sitt avdrag genom s.k. följdändring.

Slutligen måste beaktas att domen avser ett slutet mandat, dvs. en förmedlingstjänst avseende aktier och inga andra tjänster som inte kan anses ingå i en förmedling. Avtal med öppet mandat, dvs. möjlighet till förmedling av aktier eller fastighet är en annan fråga och vår tolkning är att arvoden som kommer från ett avtal med öppet mandat innebär att en momspliktig tjänst säljs. Detta gäller såvida mandatet inte ändras i god tid före transaktionen äger rum. Om mandatet ändras så att tjänsten endast avser förmedling av aktier blir tjänsten momsfri och om mandatet ändras till att avse förmedling av fastigheten blir tjänsten momspliktig.

Royne Schiess

Läs domen från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3869-10)

 

Kontakt
Royne Schiess
08-520 592 39