Tillfällig brist i uppfyllelse av verksamhetskravet kan läkas

Om en allmännyttig ideell förening eller stiftelse under ett enskilt år inte uppfyller verksamhetskravet ska bedömningen av om kravet uppfylls göras över en längre period Detta innebär att en tillfällig brist kan läkas av tidigare och senare års verksamhet.

För att stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund ska bli inskränkt skattskyldiga måste de bland annat uppfylla kraven på att så gott som uteslutande bedriva allmännyttig verksamhet och på att bedriva en verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av tillgångarna. Vid bedömningen av det senare kravet (som även benämns fullföljdskravet) framgår av lagtexten att bedömningen ska göras över en period av flera år. Av praxis framgår att en femårsperiod accepteras. För verksamhetskravet däremot finns i lagtexten inget direkt uttalande som säger under vilken period bedömningen ska göras.

Verksamhetskravet är snävare utformat för stiftelser än för ideella föreningar och registrerade trossamfund. Genom verksamhetskravet har lagstiftaren avsett att inte ge mer än ett obetydligt utrymme för verksamhet som främjar okvalicerade ändamål. Syftet med kravet har angetts som att det är ändamålet, sådant det visar sig i den bedrivna verksamheten, som bör vara avgörande för frågan om skattefrihet ska medges eller inte. I litteraturen har antagits att det utrymme som finns för att kunna bedriva icke kvalificerad verksamhet och ändå få behålla skattefriheten uppgår till högst 5 till 10 procent. Det finns ingen praxis som behandlar tidsperioden för bedömning av verksamhetskravet.

Skatteverket har i ett ställningstagande den 28 april 2011 klargjort sin ståndpunkt. Att verksamhetskravet är uppfyllt ett enskilt beskattningsår är normalt tillräckligt för att verksamhetskravet ska anses uppfyllt. Om kravet inte uppfylls det enskilda året anser Skatteverket att bedömningen bör kunna göras även för en längre period än det innevarande beskattningsåret för att göra det möjligt att bortse från tillfälliga brister. Skatteverket anser vidare att bedömningen bör vara mer restriktiv än när det gäller fullföljdskravet varför bedömningsperioden inte torde kunna omfatta en lika lång tidsperiod. Bedömningen får därför normalt göras med ledning av förhållandena under året före och om det är praktiskt möjligt även året efter beskattningsåret.

Kommentar
Skatteverkets ställningstagande får stor betydelse för skattefria stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som tillfälligt främjar okvalificerade ändamål i något högre grad än vad som är tillåtet. Genom att bedömningen görs över flera år kan detta läkas och därmed kan ett mycket administrationskrävande tillfälligt inträde i beskattad sektor undvikas.

Andreas Blomstrand och Petter Boll