Konsultkostnader för omstrukturering av dotterbolag fick dras av

Kammarrätt medgav avdrag för konsultkostnader som uppstått i samband med en omstrukturering.

En svensk koncern avskiljde del av sin franska verksamhet och överförde den till ett nystartat svenskt bolag. Koncernens svenska moderbolag lät därefter göra en översyn av den franska verksamheten varvid konsultkostnader uppstod. Översynen motiverades av affärsmässiga skäl varför kammarrätten medgav moderbolaget avdrag för konsultkostnaderna som driftskostnader i verksamheten.

Till följd av svag lönsamhet avskiljdes och överfördes den största delen av koncernens franska verksamhet, innehållande två pappersbruk och en grossistverksamhet, till ett nystartat svenskt bolag som ägdes till hälften var av moderbolaget i koncernen och ett externt företag. Marknadsförutsättningarna och överföringen av verksamheten medförde att bolaget bl.a. tvingades att med hjälp av konsulter se över sin framtida organisation och verksamhet i Frankrike. Översynen resulterade i att vinster, produktion m.m. maximerades genom att produktionen av olika produkter och på olika marknader fördelades effektivt mellan respektive pappersbruk i Sverige och Frankrike.

Kammarrätten i Stockholm ansåg i dom den 24 februari 2011 (mål nr 174-09) att konsultkostnaderna, vilka sammanhängde med specialisering av verksamheten i Sverige och Frankrike, kunde dras av som driftskostnader. Moderbolaget hade enligt kammarrätten gjort sannolikt att kostnaderna utgjorde omkostnader i bolagets verksamhet.

Kommentar
Kammarrätten i Göteborg meddelade dom i ett liknande mål den 13 april 2010 (mål nr 3076-09) enligt vilken ett svenskt bolag inte medgavs avdrag för kostnader för nedläggning av utländsk verksamhet. Kammarrätten ansåg i det fallet att kostnaderna avsåg driftskostnader för det utländska dotterbolaget varför det svenska moderbolaget inte kunde få avdrag. En förutsättning för att kostnader för omstrukturering av utländsk verksamhet kan vara avdragsgilla i Sverige är att kostnaderna kan förväntas leda till förvärvande eller bibehållande av intäkter i den svenska verksamheten.

 

Fredrik Nilsson

Kontakt
Fredrik Nilsson
Manager
Tfn 08-520 594 01