Återföring av avdrag för utländsk skatt vid återbetalning i utlandet

Vid beskattningen kan man välja att göra avdrag för utländsk skatt eller begära avräkning, eller båda delarna. Avdrag får göras för hela eller delar av den utländska skatten. Återbetalas utländsk skatt som tidigare har dragits av, ska motsvarande del av avdraget tas upp till beskattning det år återbetalningen sker.

Skatteverket kommenterar frågan om återbetalning av utländsk skatt i ett ställningstagande.

Skatteverket menar att skattskyldig som erhållit återbetalning av utländsk skatt ska ta upp återbetalningen till beskattning till den del skatten tidigare har dragits av. Beloppet ska tas upp det år då återbetalningen sker. Har avdrag gjorts för del av den utländska skatten och bara viss del av den utländska skatten återbetalas är det Skatteverkets uppfattning att man själv får välja om återbetalningen ska anses avse den del av skatten som har dragits av. Skatteverket anser även att det är fritt att välja att viss del av den återbetalda skatten avser tidigare avdragen skatt och att viss del avser ej avdragen skatt. Om ytterligare skatt återbetalas får ett senare val inte vara oförenligt med det första valet. Om man inte anger vilken skatt som återförs kommer Skatteverket att utgå ifrån att det är ej avdragen skatt som i första hand har återbetalats, vilket normalt är det mest fördelaktiga alternativet för den skattskyldige.

Vad gäller avräkning nämner Skatteverket att en återbetald utländsk skatt som tas upp till beskattning kan utgöra en utländsk inkomst i spärrbeloppsberäkningen det år skatten tas upp till beskattning. Om den återbetalda utländska skatten tidigare har avräknats mot svensk skatt måste avräkningen dessutom korrigeras retroaktivt.

Läs mer på skatteverket.se.

Johannes Ernst och Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68