Ställningstagande om begränsning av spärrbeloppet till skatt före avräkning

Skatteverket kommenterar i ett ställningstagande hur en av avräkningslagens begränsningar av spärrbeloppet ska tolkas.

Avräkning av utländsk skatt medges inte med större belopp än den svenska skatt som tas ut på den utländska inkomsten, det s.k. spärrbeloppet. Spärrbeloppet anses alltid uppgå till minst 500 kr. Spärrbeloppet får dock inte överstiga summan av erlagd statlig och kommunal inkomstskatt och avkastningsskatt som tas ut på kontot avsatt till pensioner. Skatteverket kommenterar i ett ställningstagande frågan om begränsningen av spärrbeloppet till erlagd svensk skatt enbart gäller i de fall spärrbeloppet anses uppgå till 500 kr.

Verkets uppfattning är emellertid att begränsningen gäller även i andra fall, eftersom det inte följer av vare sig lagtext eller förarbeten att begränsningen av spärrbeloppet enbart omfattar de situationer då spärrbeloppet anses uppgå till minst 500 kr. Vidare anger Skatteverket att begränsningen även är tillämplig i de fall då avdrag har gjorts för den utländska skatten. I sådana fall kan det också uppkomma situationer där spärrbeloppet överstiger den faktiskt erlagda svenska skatten på inkomsten, eftersom avdraget ska återläggas i beräkningen av spärrbeloppet.

 

Kommentar
Ställningstagandet är ett av många om hur de nya reglerna i avräkningslagen ska tolkas. Även om en målsättning med lagändringen var att förbättra för skattskyldiga har de nya reglerna medfört att det i flera fall är ofördelaktigt att först göra avdrag för utländsk skatt och därefter begära avräkning jämfört med att bara begära avräkning. Ställningstagandet belyser vikten av att se över vilken metod, avdrag eller avräkning eller en kombination, som är mest fördelaktig i varje situation.

Läs mer på skatteverket.se.

Johannes Ernst och Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68