Skatteregler om pågående arbeten utförda på löpande räkning är frikopplade från redovisningen

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att reglerna om beskattning av arbeten på löpande räkning är frikopplade från redovisningen.

Enligt 17 kap. 26 § inkomstskattelagen (IL) gäller att värdet av pågående arbeten på löpande räkning inte behöver tas upp som tillgång. Istället ”ska de belopp som den skattskyldige fakturerar för arbetena tas upp som intäkt.”

Skatteverket ansåg att bestämmelserna om arbeten på löpande räkning i 17 kap. 26 § IL tillhör det kopplade området mellan redovisning och beskattning. Då bolaget hade tagit upp värdet av pågående arbeten på löpande räkning som tillgång i räkenskaperna ansåg Skatteverket därför att beloppet ska tas upp till beskattning.

Bolaget ansåg däremot att RÅ 2006 ref. 28 talar för att beskattningen av pågående arbeten på löpande räkning är frikopplad från redovisningen, varför beskattning enbart ska ske av de arbeten som hade fakturerats under beskattningsåret.

Skatterättsnämnden ansåg att såväl Allmänna ombudets som bolagets tolkning ryms inom paragrafens ordalydelse. I motiveringen angav Skatterättsnämnden vidare följande. Reglerna om pågående arbeten på löpande räkning i 17 kap. 26 § IL innehåller en valmöjlighet för den skattskyldige (”behöver inte tas upp som tillgång”). I RÅ 2006 ref. 28 pekade Regeringsrätten uttryckligen på denna valmöjlighet och framhåller att om den utnyttjas så föreligger en frikoppling mellan redovisning och beskattning: ”Regeringsrätten konstaterar att inkomstskattelagens regler innebär att bolaget vid beskattningen bara behöver ta upp det belopp som har fakturerats under året. Vid sådant förhållande saknas anledning att gå in på frågan om vad god redovisning kräver.”

Skatterättsnämnden ansåg att Regeringsrättens principiella uttryckssätt talar för att pågående arbeten på löpande räkning generellt ska anses frikopplade från redovisningen. Detta synsätt skulle också enligt nämndens uppfattning leda till det språkligt mest näraliggande sättet att läsa 17 kap. 26 § IL, nämligen att bestämmelsen medger en valmöjlighet ifråga om vad som redovisas som intäkt i deklarationen oberoende av vad som redovisats i räkenskaperna.

Sammanfattningsvis ansåg Skatterättsnämnden att övervägande skäl talar för att 17 kap. 26 § IL ska ses som en frikoppling av beskattningen från redovisningen såvitt gäller pågående arbeten på löpande räkning.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Helena Norén

Läs domen från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 7156-10)

 

Kontakt
Helena Norén
08-520 596  87