Regeringen föreslår ett stort antal förändringar i skattelagstiftningen

I samband med årets vårproposition har Finansdepartementet idag presenterat en promemoria (”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012”) där förenklingar och skattesänkningar föreslås inom flera områden. Vissa lagändringar föreslås också för att motverka skatteplanering avseende fåmansföretag. Promemorian skickas idag ut på remiss för att möjliggöra en samlad bedömning av olika skatteförslag som kan bli aktuella att presentera i budgetpropositionen för 2012.

Promemorian innehåller förslag till lagändringar inom följande områden. De flesta ändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2012.

Ökad avdragsrätt för forskning och utveckling

Enligt dagens regler medges företag avdrag för utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten. Det krävs att företaget har ett rimligt intresse av forskningen eller utvecklingsarbetet i näringsverksamheten. Regeringen anser att rättstillämpningen har ”kommit att snäva in bedömningen av när företagen ska anses ha ett rimligt intresse av viss forskning och utveckling”. I promemorian föreslås därför att det klart ska framgå att avdrag ska göras inte bara om forskningen eller utvecklingsarbetet har eller kan antas få betydelse för den huvudsakliga näringsverksamheten, utan också om den har eller kan antas få betydelse för verksamheten i övrigt. Avdrag ska dock inte medges för forskning som helt saknar samband med ett företags verksamhet.

I sammanhanget kan nämnas att företagsskattekommittén nyligen har fått i uppdrag att lämna förslag till skatteincitament avseende forskning och utveckling.

Skattelättnader avseende förvärvsinkomster

Ytterligare jobbskatteavdrag och sänkt statlig inkomstskatt

En sänkning av skatten på förvärvsinkomster föreslås genom att det s.k. jobbskatteavdraget förstärks samtidigt som den s.k. nedre skiktgränsen höjs. Förstärkningen av jobbskatteavdraget får effekt för personer som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som överstiger 0,91 prisbasbelopp. Den nedre skiktgränsen påverkar vilka förvärvsinkomster som blir föremål för 20 procent statlig inkomstskatt och gränsen föreslås höjas från 383 000 kr till 415 000 kr. Den övre skiktgränsen, som påverkar vilka förvärvsinkomster som blir föremål för ytterligare 5 procent statlig skatt (s.k. värnskatt), föreslås uppgå till 571 000 kr för beskattningsåret 2012. För pensionärer föreslås ytterligare skattesänkningar i form av att det förhöjda grundavdraget förstärks för dem som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång.

Skattelättnader för utomlands bosatta

Tjänsteinkomster i Sverige som intjänas av fysiska personer (dock ej artister och idrottsmän) som är bosatta utomlands är föremål för s.k. SINK-beskattning. Något förenklat innebär systemet att inkomsterna beskattas med 25 procent men att den skattskyldige inte medges kostnadsavdrag. Även om SINK-beskattning ofta är mer förmånligt än beskattning enligt inkomstskattelagen kan SINK-beskattningen i vissa fall leda till nackdelar för den skattskyldige, varför skattskyldiga som är bosatta utomlands kan välja att istället beskattas enligt reglerna i inkomstskattelagen.

Syftet med SINK-beskattningen är att underlätta för den skattskyldige och förenkla hanteringen för skatteverket. Ett förstärkt jobbskatteavdrag och förhöjt grundavdrag för pensionärer kan förväntas medföra en betydande ökning av personer som väljer att beskattas enligt inkomstskattelagen. Regeringen föreslår därför att SINK-beskattningen sänks till 20 procent. Förslaget omfattar inte sjöinkomster som idag beskattas med 15 procent.

Förenklad expertskatt

Regeringen vill förändra den s.k. expertskatten (skattelättnader vid ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner) för att göra det lättare för svenska företag att rekrytera utländska forskare, ledande befattningshavare och andra experter. Förenklingarna ska syfta till att öka förutsägbarheten kring vilka personer som kan erhålla skattelättnaderna. Därför föreslås ett förenklat förfarande där alla personer som rekryterats från utlandet och som har en inkomst överstigande två prisbasbelopp (idag 85 600 kr) ska vara berättigade till skattelättnaderna. Den föreslagna kvalificeringsgränsen ska utgöra ett alternativ till dagens krav vilket innebär att personer vars inkomst inte överstiger två prisbasbelopp även fortsättningsvis kan omfattas av skattelättnaderna. Den föreslagna förändringen liknar det system som Danmark införde för några år sedan.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 men tillämpas endast på anställningar som påbörjas efter ikraftträdandet.

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar

Vissa miljöanpassade bilar omfattas i dagsläget av regler om nedsatt förmånsvärde. Reglerna är tidsbegränsade och gäller tom. beskattningsåret 2011. I promemorian föreslås att lättnadsreglerna förlängs med två år för att gälla tom. den 31 december 2013.

Förändringar för delägare i fåmansbolag, enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

För delägare i fåmansföretag finns särskilda regler som bl.a. leder till att utdelningar beskattas till viss del som inkomst av kapital och till viss del som inkomst av tjänst. Två alternativa beräkningsmetoder (huvudregeln och förenklingsregeln) finns för fördelningen och delägaren kan välja den metod som är mest förmånlig.

Förändringar av förenklingsregeln

Den s.k. förenklingsregeln innebär att delägare tillsammans kan ta utdelning motsvarande två och ett halvt prisbasbelopp som beskattas med 20 procent. Regeringen föreslår att nivån höjs till två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp.

En person som är delägare i flera fåmansföretag kan enligt nuvarande regler normalt sett använda sig av förenklingsregeln för samtliga företag. Regeringen vill införa en begränsning som innebär att en delägare endast får använda sig av förenklingsregeln avseende ett företag, detta för att förhindra skatteplanering. För andelar i övriga fåmansföretag är delägaren därför hänvisad till huvudregeln, som normalt sett är mindre förmånlig för företag med få anställda.

Förändringar av huvudregeln

Beräkningen av hur stor utdelning som blir föremål för 20 procent beskattning enligt den s.k. huvudregeln påverkas av storleken av delägarens omkostnadsbelopp för aktierna. Skatteverket har identifierat förfaranden som går ut på att andelsägaren kortvarigt höjer omkostnadsbeloppet genom att lämna tillskott till fåmansföretaget för att på så sätt öka utrymmet för lågbeskattad utdelning. För att förhindra denna typ av skatteplanering föreslår regeringen att man vid beräkningen ska bortse från kapitaltillskott som lämnats under de två närmast föregående beskattningsåren. Med kapitaltillskott avses inte bara ovillkorade tillskott utan även tillskott som gjorts vid nyemission och tillskott som gjorts genom exempelvis underprisöverlåtelser till bolaget.

Beräkningen enligt huvudregeln påverkas också av fåmansföretagets löneunderlag, dvs. hur stora löneutbetalningar som skett från bolaget. Skatteverket har identifierat att löneunderlag utnyttjas dubbelt, exempelvis genom att bolag med höga löneunderlag förvärvas strax före årsskiftet. Promemorian innehåller därför ett förslag som innebär att delägare vid beräkningen av löneunderlaget endast får räkna med de löner som betalats ut under den del av året då han ägt andelen.

Takbelopp för tjänstebeskattning av utdelning

För kapitalvinster på andelar i fåmansföretag finns ett tak för hur stor del av vinsten som kan bli föremål för tjänstebeskattning. Regeringen vill införa motsvarande begränsning avseende utdelningar. Förslaget innebär att utdelning överstigande 100 basbelopp per år aldrig ska bli föremål för tjänstebeskattning hos en delägare (eller en närstående till denne).

Höjd räntefördelningsränta

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som äger andel i handelsbolag finns möjlighet att göra s.k. räntefördelning. Syftet med regeln är att minska skillnaderna i beskattningen av enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare jämfört med delägare i fåmansföretag.

Räntesatsen för positiv räntefördelning uppgår enligt nuvarande regler till statslåneräntan ökad med fem procentenheter. I promemorian föreslås en höjning av räntesatsen till statslåneräntan ökad med fem och en halv procentenhet.

Förlängda lättnadsregler avseende oäkta bostadsföretag

För närvarande gäller speciella lättnadsregler avseende andelar i s.k. oäkta bostadsföretag. Reglerna är tillämpliga tom. utgången av 2011 men föreslås gälla tom. utgången av 2015.

Höjd skatt på tobak och alkohol

I promemorian föreslås även höjd punktskatt på tobak och alkohol.

Skattehöjningen av tobaksskatten beror delvis på en justering pga. att skatten fr.o.m. den 1 januari 2012 ska omräknas utifrån konsumentprisindex. Syftet med en sådan ordning är enligt regeringen att realvärdesäkra skattesatserna. Förutom en skattehöjning till följd av omräkning enligt konsumentprisindex föreslås ytterligare en höjning av tobaksskatten. Tobaksskatten föreslås höjas med totalt ca 10 procent på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak. Skatten på snus föreslås höjas med totalt ca 13 procent. Regeringen motiverar höjningen av tobaksskatten med att det är ett led i att främja förbättrad folkhälsa och att skatteintäkterna utgör en delfinansiering av reformambitionerna inom skatteområdet.

I promemorian föreslås också en höjning av alkoholskatten. Skatten på vin, öl och mellanklassprodukter föreslås höjas med 12,7 procent och skatten på sprit med 5 procent. I promemorian konstaterar också regeringen att den skatt som i vissa fall tas ut vid privat import av alkohol från tredje land enligt 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet till skatt vid import m.m. bör justeras på motsvarande sätt.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57