”Arbete utförs i annan avtalsslutande stat” – ett krav på fysisk närvaro?

Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd rörande huruvida uttrycket ”arbete utförs i annan stat” i det nordiska skatteavtalet innefattar ett krav på fysisk närvaro för att arbete ska anses utfört i den andra staten.

En i Sverige bosatt person arbetar som VD och koncernchef för en global finsk koncern. Han har bostad i Finland och tillhör det finska socialförsäkringssystemet. Hans skatterättsliga hemvist är emellertid i Sverige. Inget arbete utförs i Sverige.

Skatteverket har beskattat personen i Sverige för tjänsteinkomst när han faktiskt befunnit sig utanför Finland samtidigt som det finska skatteverket beskattat honom för samma inkomst.

Enligt art. 15.1 i det nordiska skatteavtalet beskattas inkomst i hemviststaten såvida inte arbete utförs i en annan avtalsslutande stat.

Skatteverket tolkar denna bestämmelse i ljuset av den s.k. 183-dagarsregeln i avtalets art. 15.2, vari en ”dag-för-dag”-beräkning görs. Således anser Skatteverket att endast dagar som fysiskt tillbringas i Finland kan undantas från svensk beskattning.

Efter att ha redogjort för metoder för tolkning av skatteavtal gjorde länsrätten bedömningen att syftet med art. 15.1 i OECD:s modellavtal är att man ska behandla ledigheter och sjukavbrott under vistelse i hemviststaten som om vederbörande även under denna tid utfört arbete i verksamhetsstaten. Med andra ord ska ingen beskattning ske i hemviststaten – i detta fall Sverige – för dessa dagar.

Enligt länsrätten måste man göra en åtskillnad när man beräknar dagarna enligt art. 15.1 jämfört med enligt 183-dagarsregeln som alltså innefattar en beräkning enligt ”dag-för-dag”-metoden. De lediga dagar som personen spenderat i Sverige eller annan stat ska således inte beskattas i Sverige.

I förhållande till de dagar då personen befunnit sig på tjänsteresor i andra länder än Sverige och Finland bedömde länsrätten att resorna får antas ha varit påkallade av det finska bolagets behov. De aktuella tjänsteresorna skulle därför anses utgöra arbete utfört i Finland, varför de inte ska beskattas i Sverige.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som länsrätten. Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har beviljat prövningstillstånd i frågan om tolkningen av uttrycket ”arbete utförs i annan avtalsslutande stat”.

Kommentar

Frågan var arbete ska anses utfört är av stor vikt vid fördelningen av inkomst i de fall en person arbetar i flera länder och kan tänkas påverka många svenskar som arbetar utomlands. Vi ser därför positivt på att Högsta förvaltningsdomstolen tar upp frågan till prövning.

Vi får anledning till att återkomma när Högsta förvaltningsdomstolen avgjort målet.

Carl Philgren

 

Kontakt
Carl Pihlgren
08-520 595 22