Skattemässigt avdrag medges för löpande pensionspremier det år då pensionen intjänas

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom avseende tidpunkt för avdragsrätt för löpande premier på pensionsförsäkringar (s.k. förnyelsepremier). HFD ändrade Skatterättsnämnden förhandsbesked på så sätt att den skattemässiga avdragsrätten skulle gälla för intjänandeåret oavsett om lönen betalas ut under det året eller senare. Huvudsaken var att premierna var inbetalade senast när självdeklarationen skulle inlämnas för det aktuella året.

Skatteverket har i två ställningstaganden hävdat att avdragstidpunkten för alla typer av löpande pensionspremier ska styras av betalningsdagen och inte av god redovisningssed.

I förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden som föregick HFD:s dom förutsatte Skatterättsnämnden att premiebetalningarna baserades på faktiskt utbetalda löner. Skatterättsnämnden ansåg att betalningar av löpande pensionspremier skulle vara skattemässigt avdragsgilla under förutsättning att betalningarna avsåg pensioner som var intjänade under året och att premierna hade betalats senast när bolaget skulle ha lämnat sin självdeklaration för det aktuella året.

HFD meddelade emellertid att skattemässigt avdrag ska medges oavsett om lönen betalas ut under året. HFD ändrade därför Skatterättsnämndens förhandsbesked i enlighet med detta men fastställde förhandsbeskedet i övrigt.

Helena Norén

Läs domen från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 6571-10)
Läs förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (dnr 158-09/D)

 

Kontakt
Helena Norén
070-312 96 87