Dialog och fördjupad samverkan – ett nytt arbetssätt på Skatteverket

Skatteverket har under seminarier samt i en debattartikel presenterat sitt nya arbetssätt inom storföretagsregionen. Storföretagsregionen administrerar samtliga ärenden för de största företagen i Sverige vilket bl.a. är företag med en lönesumma överstigande 50 miljoner kr och deras koncernföretag samt företag under finansinspektionens tillsyn.

Syftet med det nya arbetssättet är att ge företag en möjlighet att få svar på hur Skatteverket ser på en specifik fråga eller transaktion innan den genomförs eller innan deklaration lämnas

Dialogen mellan Skatteverket och företag startades redan 2006 med avsikt att öka samarbetet och förtroendet mellan företag och Skatteverket. Nuläget tyder på att antalet dialoger mellan Skatteverket och företagssektorn ökar och att många företag återkommer med frågor samt att komplexiteten i företagens frågeställningar ökar.

Det nya arbetssättet innebär att Skatteverket ska erbjuda en kontaktväg inom verket, inbjuda till diskussion/möten, erbjuda rätt kompetens, ge rättslig säkerhet, ge tydliga svar samtidigt som sekretess erbjuds. De fördelar Skatteverket ser med det nya arbetssättet ligger framför allt i att företagen erhåller en möjlighet att på förhand informeras om Skatteverkets uppfattning avseende planerade transaktioner. Detta ska resultera i att eventuella oklarheter kan lösas i ett tidigt skede samt skapa relationer och förtroende mellan Skatteverket och den skattskyldige.

Vad företagen ska vinna på en utökad samverkan med Skatteverket uppges vara att företagen erhåller en större säkerhet i sin skatteposition samt en ökad effektivitet i hanteringen av företagets skatter och avgifter vilket genererar färre revisioner och annan kontroll i efterhand. Vidare ska ett företag erhålla en särskild utsedd kontaktperson på Skatteverket vilket ger en snabbare och säkrare kontaktväg till Skatteverket.

Skatteverkets ”vinst” med en utökad samverkan anges vara att risken för s.k. skattefel minskar hos det samverkande företaget och att kostnaderna för att hantera företagens skatter och avgifter beräknas minska, vilket möjliggör ökade resurser för Skatteverket inom de områden där risk för skattefel är hög.
Som ett nästa steg i den fördjupade samverkan mellan Skatteverket och storföretag ska Skatteverket under hösten 2011 inleda en samverkan med ca fem koncerner. Detta kommer att inledas genom möten med respektive moderbolag där villkoren för samverkan diskuteras. Den fördjupade samverkan kommer successivt att utökas under 2012 till att omfatta fler koncerner.

Johan Hörberg