Förmånsbeskattning avseende kapitalförsäkring

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 15 februari 2011 (mål nr 6761-6768-09), fastställt en länsrättsdom om förmånsbeskattning av en anställd för en av arbetsgivaren tecknad kapitalförsäkring.

I syfte att trygga pensionsutfästelse till JN som varit anställd hos KAB har bolaget tecknat en utländsk kapitalförsäkring på JN:s liv. Utfallande belopp av kapitalförsäkringen har varit avsett för den framtida direktpension som KAB har utfäst till JN.

Fråga i målet har varit om JN ska beskattas vid tidpunkten för utbetalning av den framtida direktpensionen eller om förmånsbeskattning ska ske vid den tidpunkt då KAB betalar in försäkringspremierna till försäkringsbolaget. Den uppfattning som JN framfört är att utfallande belopp från försäkringen kommer att tillfalla KAB, vilket då är en skattefri intäkt hos bolaget, samt att beskattning ska ske först i den takt JN i framtiden erhåller pensionsutbetalningar från KAB.

Kammarrätten har i målet hänvisat till gällande praxis (RÅ 2000 ref 4, RÅ 2000 ref 28 samt RÅ 2007 not.49) där fråga har varit huruvida kapitalförsäkringen innehåller ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande för den anställdes räkning. Vid sådant förhållande ska den anställde förmånsbeskattas redan då premierna betalas in.

Med förmånstagare avses den som på grund av ett förmånstagarförordnande har rätt till utfallande belopp från försäkringen. Av lydelsen i försäkringsvillkoren har framkommit att JN kan hävda sådana direkta anspråk på utfallande försäkringsbelopp att det är förenat med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande. Utifrån dessa förutsättningar ska JN förmånsbeskattas motsvarande de premier som KAB har betalat in för försäkringen oavsett om syftet har varit att utfallande försäkringsbelopp tillfaller KAB och ska användas för framtida pensionsutbetalningar till JN.

Kammarrätten har sålunda fastställt att JN ska beskattas redan vid den tidpunkt då KAB betalat in försäkringspremierna för den aktuella kapitalförsäkringen.

Kommentar
Kammarrätten hänvisar i sitt beslut till tidigare praxis inom området och utifrån denna praxis är det väsentligt att man i fall som dessa ser över den försäkringstekniska formuleringen så att den anställde inte drabbas av oönskade skatteeffekter på grund att det föreligger ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande.

Stefan Thelander