Skatteverket vill skärpa ränteavdragsbegränsningarna

I december 2009 presenterade Skatteverket resultatet av den första delen av verkets kartläggning av ränteavdrag i företagssektorn. Skatteverket har fortsatt kartläggningen och redovisade den 14 mars 2011 sina slutsatser och förslag i promemorian Ränteavdrag i företagssektorn — Fortsatt kartläggning (dnr 131-755479-10/113).

Idag finns ett undantag från ränteavdragsbegränsningsreglerna som, något förenklat, innebär att en ränteutgift är avdragsgill om motsvarande inkomst beskattas med minst 10 procent i den stat där mottagaren hör hemma. Undantaget kräver i princip inte någon viss grad av affärsmässiga skäl.

I promemorian framför Skatteverket att tioprocentsregeln bör ändras för att motverka koncerninterna skuldetableringar som dikteras av skatteskäl även om mottagaren av räntan beskattas med minst tio procent. Skatteverket pekar också på möjligheten att medge avdrag för ränteutgifter bara i den utsträckning som motsvarande beskattning sker hos mottagaren. Om beskattningen hos mottagaren uppgår till exempelvis 18 procent skulle avdraget i Sverige bara reducera den svenska skatten 18 procent och inte med 26,3 procent.

I promemorian hänvisar Skatteverket också till de förslag som lämnade i 2009 års redogörelse. Där föreslogs t.ex. att Skatteverket i vissa fall bör få ökade möjligheter att fatta beslut till den skattskyldiges nackdel inom de normala eftertaxeringsfristerna, oavsett om oriktig uppgift har lämnats eller inte. Vidare uttalade Skatteverket då att någon form av s.k. disclosure-regler bör införas för att ålägga skatterådgivare och skattskyldiga en skyldighet att informera om de skatteplaneringsupplägg som marknadsförs respektive används.

Kommentar
Det kan antas att Skatteverkets iakttagelser och förslag kommer att diskuteras inom ramen för den översyn av företagsbeskattningen som är aktuell inom ramen för företagsskatteutredningen. Av direktiven för utredningen framgår att regeringen önskar större neutralitet mellan investeringar finansierade med lån respektive eget kapital och skärpta ränteavdragsbegränsningsregler nämndes som en tänkbar väg.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.