Beräkning av förmån av fritidsbostad

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 23 februari 2011 (mål nr 5619-10) fastställt att förmånsvärdet av en fritidsbostad ska bestämmas till arbetsgivarens beräknade kapitalkostnad för fastigheten.

Individen T och hans familj har utan inskränkningar haft dispositionsrätt till en fritidsfastighet på västkusten. Fastigheten ägs av TR AB som i sin tur ägs av T själv. Som förmånsvärde för fastigheten har T redovisat 33 000 kr för en period om ett halvår (därefter avyttrade TR AB fastigheten) utifrån uppgifter om genomsnittliga hyresnivåer från en stugförmedling.

Kammarrätten har i likhet med förvaltningsrätten ansett att grunden för förmånsbeskattning ska vara det allmänna saluvärdet för att disponera fastigheten. I normalfallet ska marknadsvärdet fastställas till belopp som i vart fall inte understiger arbetsgivarens kostnad för fastigheten vilket bygger på ett antagande att motsvarande kostnader hade uppkommit om den anställde har anskaffat motsvarande egendom privat.

När det gäller dyrare egendom som båtar och fritidshus framgår av praxis och förarbeten att det är dispositionsrätten, och inte det faktiska nyttjandet, som ska styra värdet av förmånen. Det har i målet inte framkommit att T haft några inskränkningar i sin dispositionsrätt. Kammarrätten godtar därför Skatteverkets beräkning baserad på bolagets beräknade kostnad för fastigheten. Skatteverket har beräknat kostnaden utifrån en marknadsmässig ränta (4,72 procent) på anskaffningskostnaden, stämpelskatt, renoveringskostnader m.m. Tillägg har gjorts för under den aktuella tiden löpande driftskostnader och fastighetsskatt. Den sammanlagda kostnaden för bolaget har därvid beräknats till 120 000 kr för perioden januari till juni och samma belopp har påförts T såsom förmån av fritidsbostad.

Kommentar
Ifråga om bostadsförmån för permanentbostad finns riktlinjer som bygger på det allmänna saluvärdet för hyreslägenheter utifrån uppgifter från de allmännyttiga bostadsföretagen. Det är i regel inte förenat med några större svårigheter att fastställa marknadsvärdet ifråga om hyror på permanentbostäder. Skatteverket utfärdar årligen anvisningar som vägledning för att fastställa förmånsvärdet för såväl lägenheter som småhus. För permanentbostäder är det i normalfallet således inte arbetsgivarens kostnad som är avgörande för förmånens värde utan den allmänna hyresnivån.

Utifrån ovanstående dom kan det dock vara värt att iaktta viss försiktighet även när det gäller förmån av permanentbostäder i de fall arbetsgivarens beräknade kostnad överstiger den på marknaden allmänna hyresnivån.