Ledamöter utsedda till företagsskattekommittén

Regeringen beslutade den 13 januari 2011 att tillsätta en kommitté som ska se över företagsbeskattningen. Den 17 mars 2011 utsågs ledamöterna.

Kommittén leds av H G Wessberg, tidigare statssekreterare i Statsrådsberedningen och på Försvarsdepartementet. Följande ledamöter har också utsetts.

– Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket,
– Anita Saldén Enérus, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen,
– Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet,
– Åsa Hansson, universitetslektor vid Lunds universitet, samt
– Rune Andersson, styrelseordförande och företagsledare.

Utöver ledamöterna ska kommittén bestå av sakkunniga, experter och ett sekretariat.