HFD har vilandeförklarat samtliga räntesnurremål

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att vilandeförklara ett antal räntesnurremål i avvaktan på EU-domstolens dom i mål C-397/09 Scheuten Solar Technology GmbH.

Det EU-rättsliga målet handlar om huruvida en ränteavdragsbegränsning kan omfattas av ränte- och royaltydirektivet på så sätt att ränteavdragsbegränsningen kan uppfattas som en källskatt på ränta. HFD uppfattar att EU-domstolens slutsatser kan ha bäring på de svenska målen.

Kommentar
En intressant iakttagelse är att HFD vilandeförklarat samtliga räntesnurremål, inklusive de som handlar om rent interna svenska situationer. Det kan bero på att HFD anser att regeln måste tolkas EU-konformt i såväl gränsöverskridande som inhemska situationer. Ett sådant synsätt går emot HFD:s uppfattning i ”lundinmålen” men är mer smakligt eftersom det uppfyller den svenska grundlagens krav på att alla personer står lika inför lagen.

Den svenska regeringen har uttryckt sin uppfattning i frågan i skriftligt yttrande till EU-domstolen av den 29 januari 2011. Regeringen anser att ränte- och royaltydirektivet inte är tillämpligt eftersom avdragsbegränsningen inte kan utgöra en källskatt som täcks av direktivets ordalydelse eller syfte. Regeringen framhåller att det är fråga om olika skattesubjekt. Regeringen synes vara så säker på sin sak att den inte argumenterar för att en ränteavdragsbegränsning i en EU-rättslig prövning även skulle kunna motiveras av andra skäl (t.ex. för att hindra skatteflykt).

Man kan också konstatera att även om EU-domstolen skulle finna att direktivet inte är tillämpligt i Scheuten måste en prövning mot fördraget ske för att avgöra om den svenska regleringen är hållbar. I ett sådant läge kan det bli nödvändigt för HFD att själv begära förhandsavgörande från EU-domstolen. Det kan således dröja länge innan vi når klarhet om våra ränteavdragsreglers förenlighet med EU-rätten.

Skatteverket bör överväga om det kan vägra ränteavdrag mot bakgrund av att HFD uppenbarligen tvekar om avdragsbegränsningens förenlighet med EU-rätten. Skatteverket bör snarare bevilja samtliga avdrag och vid behov låta det allmänna ombudet överklaga besluten senare.

Erik Hultman

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68