Förhandsbesked angående samma eller likartad verksamhet

Skatterättsnämnden meddelade nyligen ett förhandsbesked avseende begreppet samma eller likartad verksamhet. A AB och B AB ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB. Aktierna i bolagen ansågs därför kvalificerade. Utomståenderegeln ansågs inte tillämplig.

A och B, som är syskon, samt C ägde Y AB som i sin tur ägde X AB. A och C var verksamma i betydande omfattning i X AB. 2007 överlät A, B och C aktierna i Y AB till det utländska bolaget Z, som A och C ägde indirekt genom de två utländska bolagen Å och Ä. Tillsammans med D AB bildade A, B och C under 2008 C AB där 31 procent av aktierna ägs av D AB och resterande andelar ägs av A, B och C. Under 2009 avyttrade Å och Ä alla aktier utom en i Z till C AB för aktiernas marknadsvärde. Verksamheten i Å och Ä består uteslutande av förvaltning av kapitalet från dessa försäljningar. Samma dag som C AB förvärvade aktierna i Z lämnade D AB ett ovillkorat aktieägartillskott till C AB och C AB blev direktägare till Y AB och X AB. En avveckling av Å och Ä inleddes därefter. För detta ändamål bildade A och B A AB och avyttrade sina aktier i Å till A AB till underpris. På motsvarande sätt överlät C sina aktier i Ä till det av honom nybildade B AB. Avvecklingen genom likvidation av Å och Ä beräknades att slutföras under 2010, vilket innebär att A AB och B AB då skulle tillföras utdelningsbart kapital.

Av 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (IL) framgår under vilka förutsättningar en andel i fåmansföretag ska anses vara kvalificerad. Skatterättsnämnden konstaterade att varken A eller B har varit verksam i betydande omfattning i A AB eller Å. Detsamma gäller för C och bolagen B AB och Ä. Skatterättsnämnden bedömde däremot att verksamheten i A AB och B AB är samma eller likartad med den verksamhet som bedrivs i X AB. Grunden till detta anses vara att Å och Ä har överlåtit samtliga andelar i Z och därigenom verksamheten i X AB till C AB, vilket innebär att Å och Ä tillgodogjort sig kapital som generats i X AB:s verksamhet och kan hänföras till A och C:s arbetsinsatser i bolaget. Å och Ä:s fortsatta verksamhet har bestått i förvaltning av kapitalet från X AB. Genom likvidationerna av Å och Ä övertas denna verksamhet av A AB och B AB, vilket leder till att andelarna anses kvalificerade så länge A, B och C eller närstående till dem är verksamma i betydande omfattning i X AB och ytterligare fem år därefter.

A, B och C önskade även besked om utomståenderegeln i 57 kap 5 § IL är tillämplig på deras innehav i C AB. Regeln innebär att om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och har rätt till utdelning ska andel anses kvalificerad bara om särskilda skäl finns. Skatterättsnämnden konstaterade att X AB ägs, via C AB, i betydande omfattning av utomstående men att utomståenderegeln inte är tillämplig eftersom det finns särskilda skäl att anse att andelarna i C AB ändå är kvalificerade. Skatterättsnämnden motiverade detta med att de indirekt ägda andelarna i X AB avyttrades till C AB under den aktuella perioden men inte av A, B och C utan av dem ägda utländska företag (varvid den uppkomna kapitalvinsten inte beskattades hos A, B och C), samt att C AB ägs till 69 procent av A, B och C.

Förhandsbeskedet har överklagats.

Kommentar
Vi ser återigen ett förhandsbesked där pengar har ansetts ”smitta” det s.k. trädabolaget. Någon egentlig uppdelning av verksamhetsbolagets egen verksamhet eller likviditet har inte skett. Istället är det själva köpeskillingen som är smittad, vilket får anses mer långtgående än tidigare lämnade förhandsbesked. Vi inväntar Högsta förvaltningsdomstolens besked.

Läs förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (dnr 21-10/D)