Ej kvalificerade andelar enligt Skatterättsnämndens förhandsbesked

Skatterättsnämnden meddelade den 28 februari 2011 ett förhandsbesked (dnr 108-10/D) angående begreppet samma eller likartad verksamhet. Den av A bedrivna värdepappersförvaltningen ansågs inte som samma eller likartad verksamhet som den verksamhet som bedrevs i F AB. Aktierna i A ansågs därför inte vara kvalificerade.

X äger samtliga aktier i det utländska bolaget A. Bolaget äger aktierna i B AB, som i sin tur äger aktierna i C AB. C AB ägde tidigare D AB som äger 20 procent av andelarna i E KB (som inte är eller har varit ett fåmansföretag).

C AB avyttrade aktierna i D AB under 2007. Fram till avyttringen var X verksam i betydande omfattning i C AB, vars verksamhet riktade sig mot E KB. I och med avyttringen upphörde verksamheten i C AB och X övergick till en anställning med arbetsuppgifter liknande en verkställande direktörs i E KB. Efter avyttringen  har det inte förekommit någon annan verksamhet i den av A ägda koncernen än värdepappersförvaltning i A, av medel som bolaget mottagit i utdelning från C AB.

Vidare äger X:s syskonbarn samtliga aktier och är verksamma i betydande omfattning i F AB. F AB tillhandahåller tjänster till E KB som delvis motsvarar dem som tidigare tillhandahölls av C AB.

Av 57 kap. 4 § 1 st. IL framgår att en andel i ett fåmansföretag ska anses som kvalificerad andel om ägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Skatterättsnämnden konstaterade att någon verksamhet inte har överförts mellan bolagen i fråga som kan medföra att A och F AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Den omständigheten att de verksamheter som bedrivits av C AB och F AB har varit av jämförbart slag kan enligt Skatterättsnämndens bedömning inte heller anses innebära att ett sådant likartat samband föreligger som avses i bestämmelsen.
Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Kommentar
Vi uppfattar förhandsbeskedet som logiskt. Det har inte skett någon överföring av verksamhet eller likviditet mellan bolagen så någon ”smitta” kan inte ha uppkommit. Konstaterandet att verksamheter som har jämförbart slag inte är att anse som samma eller likartad verksamhet är positivt.

Länk till förhandsbeskedet

Johanna Segerberg