Skattefri gåva av aktier till anställd som är syster till givaren

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 25 mars 2011 (dnr 141-10/D) uttalat att en överlåtelse av aktier i ett familjeföretag till en anställd som även är syster till givaren, inte ska beskattas hos mottagaren.

Förhandsbeskedet gäller en gåva av aktier i ett familjeföretag. Företaget ägs av B som också är VD. A, som är syster till B, har varit anställd i bolaget under cirka två år efter att tidigare ha arbetat i bolaget periodvis.

Av rättviseskäl ämnar B överlåta 25 procent av aktierna till A genom gåva. Bolagets substansvärde uppges vara omkring 16 miljoner kr och marknadsvärdet väsentligt högre.

Sökanden och Skatteverket är ense om att A inte ska inkomstbeskattas för värdet på de överlåtna aktierna.

Ett förvärv genom gåva är skattefritt enligt 8 kap. 2 § IL. Av praxis följer emellertid att beskattning i inkomstslaget tjänst kan bli aktuell när förvärvet antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation utförd av förvärvaren.

Mot bakgrund av de uppgifter som lämnats finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i X AB i allt väsentligt fått anses ha sin grund i släktskapet mellan givaren och gåvotagaren. Överlåtelsen är således av benefik karaktär varför någon inkomstbeskattning inte ska ske.

Kommentar
Skatterättsnämnden konstaterar att då överlåtelsen i allt väsentligt anses ha sin grund i släktskapet mellan A och B får den anses vara av benefik karaktär. Motsatta förhållandet skulle vara om överlåtelsen kunde härledas till den arbetsprestation som utförts av A för bolaget, vilket skulle kunna leda till en inkomstbeskattning för A som förvärvare.

Förhandsbeskedet får betydelse främst vid överlåtelser inom familjen där en klar gåvoavsikt föreligger och där överlåtelsen inte är avsedd att utgöra en kompensation för utförd arbetsprestation eller på annat sätt utgöra kompensation inom ramen för en annan överlåtelse eller liknande.

Läs mer på Skatterättsnämndens sida.