Beskattningskonsekvenser vid uppdelning i generationskiftessyfte

Skatterättsnämnden meddelade nyligen ett förhandsbesked gällande en rad frågor kring beskattningskonsekvenser vid uppdelning av ägande i ett fåmansföretag vid generationsskifte. Skatterättsnämnden anser bl.a. att Lundinregeln inte är tillämplig på förfarandet.

Aktierna i X AB ägs till 80 procent av A och till 10 procent vardera av hans två söner, B och C. Deras aktier utgör kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (IL) pga. att de samtliga är verksamma i bolaget i betydande omfattning. I syfte att förbereda ett generationsskifte avser A, B och C att överlåta sina aktier i X AB till ett nytt aktiebolag (Holding AB), ägt av dem i samma proportioner som de äger X AB.

De sökande planerade att genomföra generationsskiftet enligt följande.

1. X AB delar ut utdelningsbara vinstmedel till Holding AB. Ett alternativ till utdelningen är att den överlåtelse som redovisas i punkten 2 (nedan) i stället sker till ett pris som innebär att en vinst uppkommer på aktierna som motsvarar utdelningens belopp.

2. Holding AB överlåter aktierna i X AB till ett av B och C ägt bolag, Nyab 1. Överlåtelsen sker till underpris.

3. A och hans söner säljer sina aktier i Holding AB till det av A ägda bolaget Nyab 2 till underpris.

4. Därefter företas någon av följande åtgärder:
• Holding AB går upp i Nyab 2 genom fusion,
• Holding AB likvideras och dess tillgångar övertas av Nyab 2,
• Aktierna i Holding AB säljs till utomstående till marknadspris, eller
• Holding AB delar ut sina tillgångar till Nyab 2.

Skatterättsnämnden hade att ta ställning till följande frågeställningar:

1. Är Lundinregeln i 24 kap. 19 § IL tillämplig på den utdelning som kan komma att lämnas från X AB till Holding AB?

2. Blir aktierna i Nyab 2 kvalificerade för A i något fall efter de förfaranden som avses i steg 4?

3. Är reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 13 § IL tillämpliga vid Holding AB:s överlåtelse av aktierna i X AB till Nyab 1?

4. Medför överlåtelsen av aktierna i X AB till Nyab 1 någon beskattning för sökandena eller något av de inblandade bolagen?

5. Är skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet?

Som svar på den första frågan uttalade Skatterättsnämnden att Holding AB får, med beaktande av vad som framgått om X AB och dess verksamhet, genom sitt förvärv av aktierna i X AB en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet (jfr RÅ 1988 ref. 48). Den s.k. Lundinregeln är därför inte tillämplig på den ifrågavarande utdelningen från X AB till Holding AB. Att Holding AB inte kommer att behålla aktierna i X AB föranleder ingen annan bedömning enligt nämnden.

Den tredje frågan avvisades av Skatterättsnämnden pga. bristfällig information.

Vad gäller den fjärde frågan fann Skatterättsnämnden inte anledning att ifrågasätta att överlåtelsen av aktierna i X AB till Nyab 1 sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 § IL, varför överlåtelsen är att betrakta som en underprisöverlåtelse. Av kapitlets 11 § följer därför att inkomstbeskattning inte ska ske av sökandena med anledning av aktieöverlåtelsen. Huruvida aktieöverlåtelsen skulle kunna medföra beskattning av sökandena eller de inblandade bolagen på andra grunder hade enligt Skatterättsnämnden inte närmare utvecklats. Frågan avvisades därför i den mån den inte kunde anses ha besvarats genom det lämnade förhandsbeskedet.

Slutligen ansåg Skatterättsnämnden, avseende den andra frågan, att aktierna i Nyab 2 utgör kvalificerade andelar i samtliga prövade situationer; detta då Nyab 2 ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB. Den femte frågan förföll därför.

Förhandsbeskedet har överklagats.

Kommentar

Att Skatterättsnämnden anser att Lundinregeln inte är tillämplig vid dylik transaktion ser vi som positivt. Härigenom underlättas företagsöverlåtelser genom att man genom interna aktieöverlåtelser kan tömma verksamhetsbolaget på överlikvid genom utdelning så att köparen slipper att betala för förvärvat bolags kapital. Vi anser emellertid att Skatterättsnämnden med detta förhandsbesked försvårar generationsskiften markant. Att pengar i verksamhetsbolag är ”smittade” och resulterar i att ett bolag dit pengar överförts genom utdelning anses bedriva samma och likartad verksamhet har tidigare fastslagits av Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen. Nu breddas detta synsätt till att även innefatta köpeskilling för aktier.

Läs förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (dnr 33-10/D)