Skattepliktig uppskrivning av lagerfastigheter efter gåva

Skatterättsnämnden meddelade nyligen förhandsbesked gällande frågan om huruvida en uppskrivning, vid förvärv av lagerfastigheter, hänförlig till skillnaden mellan köpeskillingen och det understigande skattemässiga värdet var skattepliktig. Förvärvet ansågs inkomstskattemässigt utgöra gåva och tillämpningen av kontinuitetsprincipen kunde inte anses innebära att någon annan värdering än den enligt lagervärderingsreglerna skulle ske.

Bakgrunden till ansökan var att delägare i lagerfastigheter hade överfört fastigheterna till närståendes aktiebolag för ett värde understigande delägarnas andel av taxeringsvärdet samtidigt som ersättningen översteg det skattemässiga värdet. Frågan i förhandsbeskedet var föranledd av att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i beslut den 14 maj 2009 (RÅ 2009 not. 72) avvisat ett överklagande som var baserat på Skatterättsnämndens beslutsmotivering avseende en annan fråga. HFD:s avvisningsbeslut motiverades med att sökanden fått svar på sina frågor i Skattenämndens beslut och att beslutet därför inte kunde anses ha gått honom emot.

I den aktuella förnyade ansökan om förhandsbesked ställde sökanden på nytt frågan om det förvärvande bolaget skulle träda in i överlåtarens skattemässiga situation oavsett att anskaffningsvärdet på fastigheterna togs upp till värden motsvarande lämnad ersättning. Skatterättsnämnden menade att denna fråga redan besvarats i det första förhandsbeskedet varför den inte kunde prövas på nytt. Den andra frågan i ansökan avsåg huruvida av delägarna överlåtna andelar i lagerfastigheter till närståendes aktiebolag skulle medföra beskattningskonsekvenser i aktiebolagen. Fastigheterna överläts till ett värde som understeg taxeringsvärdet men som samtidigt översteg det skattemässiga värdet och skulle enligt sökanden i de förvärvande aktiebolagens räkenskaper värderas till ett belopp motsvarande utgiven ersättning.

Skatterättsnämnden konstaterade att fastigheterna skulle utgöra lagertillgångar även i aktiebolagen och värderas till ett belopp motsvarande den utgivna ersättningen. Vidare konstaterade Skatterättsnämnden att en lagertillgång i detta fall inte får tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt 17 kap. 3 § 1 st. inkomstskattelagen. Med anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde avses detsamma som i 4 kap. 9 § 2-4 st. årsredovisningslagen. Av regleringen följer att det är god redovisningssed som styr värderingen av lagertillgångar vid beskattningen. Enligt Skatterättsnämnden innebär detta att ett belopp motsvarande skillnaden mellan lämnad ersättning och de från överlåtarna övertagna skattemässiga värdena ska beskattas i aktiebolagen. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning kan inte tillämpningen av kontinuitetsprincipen innebära att lagervärderingsreglerna inte ska tillämpas.

Förhandsbeskedet har överklagats.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 17-10/D)