Inget avdrag för byggnader som rivits efter förvärvet

Skatterättsnämnden meddelade den 28 februari 2011 förhandsbesked (dnr 49-10/D) gällande frågan om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag kan medges för byggnader som rivits efter förvärvet pga. att marken skulle användas för uppförande av en idrottsarena.

Frågan uppkom i samband med kommunfullmäktiges beslut om uppförande av en ny idrottsarena. Ett kommunalt bolag köpte under 2007 andelar i X AB som var ägare till ett kommanditbolag med en tomträtt som var upplåten på en fastighet. X AB förvärvade därefter även marken från extern part och sedermera fler fastigheter i det aktuella området. Byggnaderna på de anskaffade fastigheterna var uthyrda. En evakuering av hyresgästerna påbörjades under 2009 och en rivning av byggnaderna under 2010. Vid tidpunkten för ansökan om förhandsbesked var byggnaderna på två av fastigheterna fortfarande uthyrda och en rivning av dessa var planerad till 2010 respektive 2011.

Bolaget frågade om det för beskattningsåret 2009 hade rätt till värdeminsknings- och utrangeringsavdrag. Bolaget ansåg att sådan rätt förelåg mot bakgrund av lagtexten i den lydelse som bestämmelserna fick genom 1990 års skattereform. Bolaget anförde vidare att för det fall att bestämmelserna skulle tolkas i enlighet med vad som innan skattereformen 1990 så skulle ändå avdragsrätt föreligga eftersom det vid förvärvet fanns byggnader på fastigheterna.

Skatteverket ansåg att bolaget inte skulle medges värdeminsknings- och utrangeringsavdrag eftersom det i realiteten betalat för att förvärva marken och inte byggnaderna.

Skatterättsnämnden ansåg inte att någon ändring i sak var avsedd när nuvarande bestämmelser infördes i samband med skattereformen 1990. Skatterättsnämnden ansåg därför att formuleringen ”[u]tgifter för att anskaffa en byggnad…” i 19 kap. 4 § IL måste läsas mot bakgrund av det grundläggande kravet i 13 kap. 1 § IL att rätt till värdeminskningsavdrag förutsätter att anskaffningen gjorts för att byggnaden ska användas i ägarens näringsverksamhet.

Skatterättsnämnden beslutade att neka bolaget avdrag för såväl värdeminsknings- som utrangeringsavdrag mot bakgrund av avsikten varit att förvärva marken för att riva byggnaderna och uppföra en ny arena.

Fredrik Nilsson

Läs mer på Skatterättsnämnden.