Förändringar av brittisk företagsbeskattning

I slutet av mars presenterade den brittiska regeringen 2011 års budget som innehåller flera intressanta förslag inom området för företagsbeskattning.

Den brittiska regeringen har i samband med budgeten för 2011 uttryckt att man vill öka konkurrenskraften i det brittiska skattesystemet för att få företag att stanna kvar i Storbritannien. En av de kommande förändringar som presenteras är en sänkning av bolagsskattesatsen från 28 till 26 procent fr.o.m. den 1 april 2011, följd av en sänkning med 1 procent per år under de efterföljande tre åren för att landa på en skattesats om 23 procent under 2014.

Vidare kommer den brittiska CFC-lagstiftningen att förändras genom att provisoriska bestämmelser införs under 2011 och efterföljs av en större reform under 2012. Nya regler införs också avseende beskattning av utländska filialer till brittiska bolag. I enlighet med det lagförslag som presenterades i december 2010 införs en möjlighet för brittiska bolag att välja exemptmetoden avseende utländska filialer, dvs. att inkomster och förluster helt undantas från brittisk beskattning.

Inom området för immateriella rättigheter presenteras ett förslag till nytt regelverk gällande beskattning av vinster hänförliga till patent. För sådana vinster ska beskattningen fr.o.m. den 1 april 2013 uppgå till 10 procent.

Budgeten innehåller även förslag till ändrade skatteflyktsregler avseende vissa finansiella transaktioner. Den brittiska regeringen vill också införa vissa möjligheter för investmentföretag att använda en annan valuta än brittiskt pund för den skattemässiga rapporteringen.

Läs mer på HM Treasury.