Anskaffningsutgift på tillgångar som förvärvats genom utdelning eller utskiftning

Enligt förhandsbesked från Skatterättsnämnden (15 december 2010, dnr 132-10/D) ska anskaffningsutgiften på en tillgång som förvärvats genom utdelning eller utskiftning bestämmas till marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet, oavsett om beskattning har skett eller ej.

Tre individer äger aktierna i var sitt aktiebolag, X AB, Y AB och Z AB som i sin tur äger en tredjedel var av aktierna i T AB. T AB äger i sin tur mer än 10 procent av aktierna i V AB som grundats av T AB och de tre individerna och därefter börsnoterats. T AB:s tioprocentiga ägande av V AB förutsätts ha bestått under hela tiden.

Avsikten är att T AB:s aktier i V AB ska överföras till X AB, Y AB och Z AB, antingen genom utdelning eller genom utskiftning i samband med indragning av aktier i T AB.

Enligt Skatterättsnämnden uppfattning ska aktierna anses anskaffade av X AB, Y AB och Z AB till ett belopp motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet, oavsett om beskattning har skett hos de mottagande bolagen eller ej.

Kommentar
I förevarande fall är aktierna i V AB att anse som näringsbetingade andelar hos T AB då ägandet hos T AB uppgår till mer än 10 procent av röstetalet i V AB. För X AB, Y AB och Z AB är innehaven i T AB likaledes att betrakta som näringsbetingade. Eftersom utdelning eller kapitalvinst på näringsbetingade andelar normalt sett är skattefri hos mottagande svenskt aktiebolag uppstår inte någon beskattning hos X, Y eller Z AB vid utdelning eller utskiftning. Trots detta får bolagen tillgodoräkna sig en anskaffningskostnad som motsvarar marknadsvärdet (noterade värdet) vid tidpunkten för förvärvet.

Stefan Thelander