Full ersättning för yrkade kostnader i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen dom avseende frågan om Telefonaktiebolaget LM Ericsson skulle beskattas för ett belopp avseende provisioner som bolaget förmedlat för dotterbolags räkning.

Skatteverket hävdade att beloppet avsåg hos dotterföretagen kostnadsförda likvidöverföringar för okänt ändamål och att det därför skulle vara skattepliktigt hos bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det såvitt framgår av bolagets reviderade och på bolagsstämman godkända årsredovisning har varit fråga om utbetalningar som inte påverkat resultaträkningen. Vidare konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att Skatteverket inte heller har visat att beloppet skulle vara skattepliktigt på någon annan grund och att någon prövning av huruvida provisionerna var avdragsgilla i de dotterbolag där de uppkommit inte kunde prövas i målet avseende bolaget.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade bolaget ersättning för kostnader i målet med yrkade 300 000 kr.

Läs domen från Högsta förvaltningsdomstolen