Hantering av inrullade underskott vid avräkning

Skatterättsnämnden anger i ett förhandsbesked att inrullade underskott från tidigare år inte ska anses som en sådan kostnadspost som ska reducera den utländska inkomsten vid beräkningen av spärrbelopp enligt avräkningslagen.

Förhandsbeskedet avsåg ett bolag som bedrev verksamhet i utlandet genom filialer. Frågan var om bolagets avdrag för tidigare års underskott ska beaktas vid fastställandet av de utländska inkomsterna vid beräkningen av spärrbeloppet enligt avräkningslagen.

Sökandebolagets uppfattning var att underskott endast ska beaktas till den del underskottet kan hänföras till en filial i den mån samma filial senare visar överskott. Skatteverkets ansåg däremot att underskottsavdrag ska fördelas mellan svensk och utländsk inkomst och därvid proportioneras efter storleken av den svenska respektive den utländska inkomsten. Skatterättsnämnden fann dock att det inrullade underskottet inte i något fall skulle minska den utländska inkomsten vid beräkningen av spärrbeloppet.

Avräkningslagen anger hur beräkningen av det maximala avräkningsbara beloppet (spärrbeloppet) ska gå till. Spärrbeloppet bestäms av ett bråktal där täljaren utgörs av de utländska inkomsterna och nämnaren av den sammanlagda svenska inkomsten. Därefter multipliceras bråktalet med den totala svenska skatten. Med utländsk inkomst avses inkomst efter avdrag för kostnader.

I praxis (RÅ 1999 ref. 65) har fastställts att underskott som uppkommer i en filial inte ska reducera överskott som uppkommer i andra filialer vid beräkningen av spärrbeloppet. Denna praxis har Skatterättsnämnden i ett tidigare förhandsbesked ansett fortfarande gälla även efter de senaste ändringarna i avräkningslagen (se RÅ 2010 ref 84).

Skatterättsnämnden hänvisar bl.a. till RÅ 1999 ref. 65 i sin motivering och anger att ett underskott – som enligt praxis inte ska beaktas vid beräkningen av den utländska inkomsten – ändå skulle få genomslag ett senare år om Skatteverkets uppfattning skulle gälla. Nämndens förhandsbesked innebär att ett inrullat underskott inte ska anses, helt eller delvis, som en sådan kostnadspost som ska reducera den utländska inkomsten vid beräkningen av spärrbeloppet enligt avräkningslagen.

Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

Erik Hultman
Johannes Ernst

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 59 468