Norsk uttagsbeskattning anses vara fördragsstridig

EFTA Surveillance Authority har lämnat ett formellt yttrande till den norska staten angående de norska uttagsbeskattningsreglerna som av EFTA Surveillance Authority ansetts vara fördragsstridiga. Syftet med yttrandet är att ge berörda myndigheter möjlighet att vidta ändringar innan talan väcks vid EFTA-domstolen.

När ett norskt företag skattemässigt flyttas ut ur Norge genom att företagets verkliga ledning utövas från annan EES-stat utlöses uttagsbeskattning (s.k. exit tax) av dolda skattemässiga reserver om inte bolaget efter utflyttningen har kvar en skattmässig närvaro i Norge genom ett fast driftställe. Under förutsättning att bolag kan ställa säkerhet för den skatt som löper på de obeskattade reserverna bör det enligt EFTA Surveillance Authority alltid finnas möjlighet att erhålla uppskov med betalningen oavsett om bolaget har flyttat ut all verksamhet ur Norge eller inte.

Om Norge väljer att inte ändra sina uttagsbeskattningsregler kommer dess förenlighet med fördraget att prövas av EFTA-domstolen. Då det i grunden är samma rättsliga reglering inom EFTA som inom EU, tillämpas samma principer som inom EU-rätten vid en sådan prövning.

Kommentar
Skulle EFTA-domstolen finna att de norska uttagsbeskattningsreglerna är fördragsstridiga ger detta en indikation på huruvida de svenska anståndsreglerna i Skattebetalningslagens 17 a kapitel, som endast är tillämpliga under förutsättning att det utflyttade bolaget har kvar en skattemässig närvaro i Sverige genom t.ex. ett fast driftställe eller fastighet, är tillräckliga eller om dessa kan anses oförenliga med EU-rätten.

Läs mer här (pdf, 523 kb)

Weronica Sjöberg