Kammarrättsdom om återbetalning av kupongskatt

Kammarrätten har i en dom den 2 mars 2011 (mål nr 1293-10) ändrat förvaltningsrättens dom och beslutat att kupongskatt erlagd av en utländsk fond ska återbetalas.

Frågan i målet var om en i Luxemburg registrerad ”fonds commun de placement”, en s.k. FCP-fond, har rätt till återbetalning av svensk kupongskatt erlagd under 2008.

Förvaltningsrätten ansåg att mottagen utdelning får anses ha uppburits av fonden för andelsägarnas räkning varför fondens andelsägare bör betraktas som utdelningsberättigade. Därmed, ansåg förvaltningsrätten, ankommer det på respektive andelsägare att ansöka om återbetalning av erlagd kupongskatt.

Målet har nu prövats av kammarrätten som i sin motivering bl.a. hänvisar till 6 kap. 8 § inkomstskattelagen. Enligt nämnda bestämmelse avses med utländsk juridisk person en utländsk association om, enligt lagstiftningen i den stat där den hör hemma,

1. den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter,
2. den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter, och
3. enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa.

Kammarrätten konstaterar att skattskyldighet för kupongskatt enligt 4 § kupongskattelagen föreligger för utdelningsberättigad bl.a. om denne är en utländsk juridisk person och utdelningen inte är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe här i riket. Härefter menar kammarrätten att det av utredningen i målet framgår att fonden är organiserad som en svensk kontraktsrättslig fond och att fonden därför inte kan anses vara en utländsk juridisk person.

Kammarrätten hänvisar till RÅ 2009 not. 38 där Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämndens kom fram till att en fond av typen FCP inte var att anse som en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § inkomstskattelagen utan som en investeringsfond.

Slutligen konstaterar kammarrätten att eftersom fonden inte är en utländsk juridisk person är den inte heller skattskyldig för kupongskatt varför densamma ska återbetalas.

Kommentar
Ovan framgår att både Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätten anser att en i Luxemburg bildad kontraktsrättslig fond av typen FCP inte är att anse som en utländsk juridisk person. Kammarrättens dom innebär därför att svensk kupongskatt inte kan tas ut av fonden. Kammarrätten kan sägas göra en strikt tillämpning av legalitetsprincipen.

En fråga som följer av domen är om andelsägarna eller fondbolaget i stället kan anses vara skattskyldiga till den ifrågavarande kupongskatten. En skattskyldighet för dessa personer kan dock endast uppkomma om de är att betrakta som utdelningsberättigade.

En svensk investeringsfond är inte en juridisk person men ska vid beskattningen behandlas som en sådan. Vidare följer av reglerna i inkomstskattelagen att en svensk investeringsfond är att betrakta som utdelningsberättigad och även skattskyldig för mottagen utdelning. Under förutsättning att den utländska fonden ifråga kan jämföras med en svensk investeringsfond är det vår bedömning att den utländska fonden bör anses vara utdelningsberättigad. Enligt ordalydelsen i 4 § kupongskattelagen (som kammarrätten såg på saken) kan dock kupongskatt endast utgå i de fall den utländska fonden är en utländsk juridisk person.

Det sagda skulle innebära att det finns situationer där en utländsk fond är att betrakta som utdelningsberättigad och därmed också i teorin skattskyldig men där någon kupongskatt enligt en strikt ordalydelsetolkning av de svenska reglera inte kan utgå.

Domen har ännu inte överklagats av Skatteverket. Eftersom frågan är av stort intresse kan det enligt vår bedömning inte uteslutas att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd om domen överklagas.