Justering avseende ansvar för innehållande av kupongskatt

Under hösten 2010 remitterades finansdepartementets promemoria ”Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna”. I promemorian föreslås bl.a. att förvaltningsbolag ska ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

Efter kritik från remissinstanser ändrar finansdepartementet förslaget på sätt att ansvaret för dessa åtgärder ska åvila förvaringsinstitutet och inte förvaltningsbolaget då en svensk investeringsfond förvaltas av ett förvaltningsbolag. Vidare anges att förvaltningsbolaget omedelbart ska lämna upplysning till förvaringsinstitutet om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68