Värdeförändring på skuld i euro ska ej beaktas hos företag med euro som redovisningsvaluta

Skatterättsnämnden lämnade den 22 februari 2011 ett förhandsbesked (dnr 115-09/D) avseende den skattemässiga hanteringen av skulder i euro för företag som använder euro som redovisningsvaluta. Skatterättsnämnden konstaterade att förändringar i växelkursen mellan euro och svenska kronor inte ska påverka företagets beskattningsbara inkomst avseende sådana skulder.

Sökanden är ett utländskt bolag som bedriver verksamhet i Sverige via en filial med euro som redovisningsvaluta. Filialen har tagit lån i euro och amorterade en del av lånet under 2009. Sökanden ställde frågan om värdeförändringen på lånet utifrån förändringar i växelkursen mellan euro och kronor ska påverka filialens beskattningsbara inkomst.

Nämnden konstaterade föga förvånande att avdrag för kursförluster inte ska göras enligt den s.k. omräkningslagen (lag [2000:46] om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.) eftersom det inte uppstår någon valutaeffekt på en skuld i euro för en filial med euro som redovisningsvaluta.

Nämnden prövade också frågan om skulden var en sådan post som ska kapitalvinstbeskattas och därmed anses ha ett skattemässigt anskaffningsvärde baserat på ursprungligt värde i kronor även för företag som använder euro som redovisningsvaluta. I 25 kap. 3-5 §§ inkomstskattelagen räknas upp vad som avses med kapitalvinst och kapitalförlust i näringsverksamhet. Värdeförändringar på skulder nämns emellertid inte i uppräkningen och omfattas därför inte av reglerna om kapitalvinst och kapitalförlust i näringsverksamhet.

Skatterättsnämndens slutsats är således att ett företag med euro som redovisningsvaluta inte ska ta upp eller dra av värdeförändringar som beror på valutakursförändringar mellan euro och svenska kronor på skulder i euro.

Johannes Ernst och Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68