Utredning om nystartzoner i stadsdelar med brett utanförskap

Den 10 mars 2011 beslöt regeringen att tillsätta en särskild utredning som ska se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, s.k. nystartszoner. Målsättningarna är bl.a. att skapa fler jobb och att fler företag ska etableras i dessa områden. Förslaget presenteras i Dir. 2011:18.

En målsättning med åtgärden är att skapa jobb och öka sysselsättningen i områden där sysselsättningen avsevärt understiger det nationella genomsnittet. En annan målsättning är att det ska startas fler företag samt att företag ska ges bättre förutsättningar att växa. Utredningen ses som ett viktigt led i regeringens pågående arbete med att förbättra integrationen på arbetsmarknaden.

Utredaren ska identifiera och analysera för- och nackdelar med ett system med nystartszoner. Oavsett vad utredaren rekommenderar, ska ett förslag med författningstext utarbetas. Förslaget ska bl.a. innehålla regler för avgränsning av nystartzoner, vilka kriterier som bör ställas på företag inom zonerna samt vilka skattelättnader som ska ges och storleken på dessa.

Förslaget ska redovisas senast den 1 augusti 2012 och det är regeringens ambition att en modell ska vara på plats till januari 2014.

Fredrik Nilsson

Läs mer på regeringen.se.