Immateriella rättigheter har ansetts utgöra verksamhetsgren

Under hösten 2010 remitterades finansdepartementets promemoria ”Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna”. I promemorian föreslås bl.a. att förvaltningsbolag ska ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

Skatterättsnämnden anser i ett förhandsbesked från den 15 december 2010  (dnr 44 -10/D) att en underprisöverlåtelse av immateriella rättigheter avser en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (IL).

Bestämmelserna i 23 kap. 17 § IL handlar om det förhållandet att en tillgång överlåts för ett pris som understiger tillgångens marknadspris och där koncernbidragsförutsättningar mellan överlåtare och förvärvare saknas. För att uttagsbeskattning ej ska ske av överlåtaren måste försäljningen då avse en hel verksamhetsgren.

Säljarbolaget bedriver fastighets- och kapitalförvaltning samt äger immateriella rättigheter i form av ett varumärke samt ett mönsterskydd som upplåts till ett annat aktiebolag, Z AB. Som ett led i en omstrukturering ska de immateriella rättigheterna överlåtas till ett närstående bolag för att även fortsättningsvis upplåtas till Z AB. Frågan för Skatterättsnämnden var huruvida överlåtelsen av de immateriella rättigheterna avser en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL.

Med verksamhetsgren avses en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse och som avser annan verksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Skatterättsnämnden hänvisar också till uttalande i förarbeten där det anges att tillgången även i förvärvarens hand ska kunna hänföras till rörelse. Utifrån omständigheterna i målet anser Skatterättsnämnden att de överlåtna tillgångarna kvalificerar som en verksamhetsgren.

Kommentar
Det framgår inte av beslutet huruvida det har varit av avgörande betydelse att de immateriella rättigheterna upplåts till Z AB såväl före som efter överlåtelsen. Av motiveringen framgår emellertid att det har haft viss betydelse att man kunnat visa att tillgången redan vid tidpunkten för överlåtelsen genererat sådana intäkter att en självständig verksamhet kunnat anses föreligga. Man kan således inte ta för givet att immateriella rättigheter i alla situationer utgör en verksamhetsgren vid tillämpningen av reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL.

Stefan Thelander