Förslag till gemensam skattebas för företag inom EU

Den 16 mars lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för alla medlemsländer. Direktivet som kallas Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) ger internationella koncerner möjlighet att välja en alternativ fördelningsmetod för beskattning inom EU.

CCCTB innehåller 134 artiklar och är resultatet av nära 10 års arbete att skapa en uniform standard för att beräkna skattebasen för multinationella företag verksamma inom EU. Tanken är att bolag ska se medlemsländerna som en gemensam marknad vad gäller inkomstskatt till skillnad från att arbeta med 27 olika skattesystem. Om direktivet godkänns kan bolagen välja att beräkna skattebasen för hela koncernen (inom EU) och fördela resultatet mellan bolagen enligt ett föreslaget fördelningssystem. Därefter beskattas varje enskilt bolag enligt den skattesats som gäller i respektive medlemsland.

Syftet är att förenkla beskattningen inom EU, eliminera risken för dubbelbeskattning samt göra det lättare för bolagen att hantera internprissättningsproblematiken inom EU. Kommissionen räknar med att bolagen kommer att spara 700 miljoner euro i minskade kostnader för efterlevnad av skatteregler samt 1,3 miljarder euro genom att konsolidera vinster och förluster inom EU.

Direktivet innehåller huvudsakligen tre delar:
– Regler för bestämmandet av skattebasen.
– Fördelningsmetoder (med branschspecifika föreskrifter).
– Administrations- och processregler.

Förslaget om konsolidering omfattar bolag hemmahörande inom EU och dess fasta driftställen. Förslaget gäller även bolag hemmahörande i länder utanför gemenskapen om de har liknande bolagsform och är skattskyldiga i minst en medlemsstat. För de bolag som omfattas av förslaget gäller att dotterbolag kan konsolideras om moderbolaget har minst 50 procent röstberättigande samt ett ägarskap på mer än 75 procent av bolagets kapital och/eller tillgång till mer än 75 procent av rätt till dotterbolagets vinst. Om en koncern väljer att beskattas under CCCTB får den inte längre använda sig av nationella skatteincitament inom områden som t.ex. forskning och utveckling.

Kommentar
Medlemsländerna har framfört varierade åsikter gällande CCCTB-förslaget. Frankrike och Tyskland har visat intresse för förslaget medan andra medlemsländer som t.ex. Irland och Slovakien har utryckt åsikter om att ett införande av direktivet skulle utgöra en kränkning av ländernas beskattningssuveränitet. Vi uppfattar att Sverige har valt invänta utvecklingen och den framtida diskussionen och för närvarande är passivt till CCCTB-förslaget.
Även om direktivet inte införs kan det tänkas att medlemsländer inspireras av de grundläggande principer som återfinns i CCCTB-förslaget vid framtida ändringar av nationella bolagsskattesystem.

Läs mer på ey.com.