Avdragsrätt för moms på underhålls- och reparationskostnader

Kammarrätten i Sundsvall gav Skistar, som bedrivit momspliktig korttidsuthyrning av lägenheter för fritidsboende, rätt till avdrag för ingående moms hänförlig till kostnader för underhåll och reparationsåtgärder som hade utförts efter att fastigheten sålts för ombildning till bostadsrätter.

Skistar hade hyrt möblerade lägenheter och använt dessa under en längre tid för momspliktig korttidsuthyrning för fritidsboende. Enligt hyresavtalet med fastighetsägaren var Skistar skyldig att återställa lokalerna i det skick de hade när de började hyras. Fastighetsägaren sålde fastigheten till en bostadsrättsförening och Skistar fortsatte, efter fastigheten var såld, att bedriva sin verksamhet i lokalerna ytterligare ett par månader till dess att turistsäsongen var slut.  Därefter, i samband med att Skistar avvecklade sin verksamhet i fastigheten, uppkom kostnader för återställande av lägenheterna.

Skatteverket ansåg att kostnaderna var hänförliga till den kommande användningen av fastigheten varför bolaget nekades avdrag för ingående moms. Kammarätten liksom länsrätten däremot ansåg att kostnaderna kunde kopplas till Skistars tidigare uthyrning av lägenheterna varför momsavdrag medgavs.

Kommentar

Avdragsrätt för moms föreligger om kostnaderna har ett direkt och omedelbart samband en momspliktig transaktion eller verksamhet. Frågan om reparations- och underhållskostnader kan anses kopplade till tidigare eller framtida verksamhet får betydelse i samband med att fastighetens användning ändras från momspliktig till momsfri eller vice versa.

Enligt vår bedömning är reparation och underhållskostnader till sin karaktär kostnader som kan anses kopplade till tidigare bedriven verksamhet i och med att de är föranledda av det slitage som verksamheten orsakat, vilket även stöds av två tidigare domar från Kammarrätten i Göteborg. Ny-, till- och ombyggnadsåtgärder kan däremot kopplas till framtida förbrukning, vilket är en av anledningarna till att sådana åtgärder omfattas av mervärdesskattelagens bestämmelser om jämkning och retroaktivt avdrag.

Skatteverket har tidigare i ställningstagande angett att fastighetsägares reparations- och underhållskostnader i samband med byte av hyresgäst ”i regel” ska anses kopplade till den framtida användningen av lokalen även om de föranletts av det slitage fastigheten varit utsatt för under tidigare uthyrning. Utifrån Skatteverkets synsätt skulle dock, enligt vår bedömning, momsavdrag för reparations- och underhållskostnader som utförs innan ny hyresgäst tillträder inte kunna erhållas när kommande uthyrning omfattas av frivillig skattskyldighet. I ett sådant fall kan endast moms på åtgärder som utgör ny-, till- och ombyggnad sparas och dras av med ett retroaktivt avdrag när nya hyresgästen tillträder alternativt jämkas tillbaka under en längre period. Något avdrag för ingående moms på reparations- och underhållskostnader är därför inte möjligt i ett sådant fall, trots att Skatteverket anser att kostnaderna är kopplade till framtida förbrukning.

Kammarrättens avgöranden ger dock stöd för att avdragsrätt för ingående moms ska medges för reparations- och underhållskostnader som orsakats av tidigare bedriven momspliktig verksamhet, Det är dock viktigt att i dessa fall dokumentera vilka kostnader som avser reparations- och underhållsåtgärder.