Fastighetstaxeringen av bostäder utreds

Regeringen tillsätter en utredning som ska utarbeta tre olika lagförslag i syfte att förändra nuvarande taxeringssystem. Utredaren ska dels lämna författningsförslag till ett fullständigt slopande av nuvarande fastighetstaxering av bostäder, dels förenklingar av nuvarande system. Vidare ska förslag lämnas avseende förändringar av den löpande beskattningen.

Utredningen ska fokusera på att avskaffa eller förenkla taxeringen som rör bostäder, dvs. småhus, ägarlägenheter och bostadsdel av hyreshus. Finansdepartementet framhåller dock att den löpande beskattningen av bostäder även fortsättningsvis ska bestå och att medlen ska tillfalla kommunerna men aviserar samtidigt vikten av att inte höja beskattningen. Regeringen öppnar dessutom upp för att skatteuttaget kan komma att minska.

Nuvarande system för fastighetstaxering har som mål att taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet, vilket är det pris som fastigheten förväntas betinga vid försäljning på den allmänna marknaden. För att fastställa marknadsvärdet används statistik som avspeglar det genomsnittliga prisläget två år före taxeringsåret.

I samband med att fastighetsskatten avskaffades för bostadsfastigheter och den kommunala fastighetsavgiften infördes ansågs behovet av precision vid värderingen inte vara lika omfattande. Det minskade behovet motiverades även med att förmögenhetsskatten avskaffades. Därför utfördes en förenklad taxering av småhusenheter vid den senaste taxeringen 2009.

Kritik har riktats mot det nuvarande systemet. Ett argument som framförts är att nuvarande system innebär än orättvis behandling av personer som redan är bosatta i ett område där det har skett en kraftig prisstegring som i sin tur påverkat taxeringsvärdet. En annan invändning är att nuvarande system för att fastställa taxeringsvärden genom schablonberäkning leder till att taxeringsvärdena blir för höga eller för låga. Det har även framhållits att det saknas behov av fortsatt fastighetstaxering eftersom den kommunala avgiften till stor del fastställs utan hänsyn till taxeringsvärdet.

Utredningens förslag till lagändringar ska presenteras senast den 15 augusti 2012.

Catarina Dreijer

 

Kontakt
Catarina Dreijer
070-383 78 18