Ändringar i skatteavtalet med Schweiz

Skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz ändras. Därmed bryts den schweiziska banksekretessen så att Skatteverket kan få tillgång till bankinformation och annan information. Vidare görs materiella ändringar, bl.a. i artiklarna om utdelning, ränta, pension och kapitalvinst på aktier.

– Det här är ett viktigt första steg som ökar Sveriges möjligheter till kontroll av pengar på schweiziska bankkonton, säger finansminister Anders Borg.

Skatteverket får nu möjlighet att begära in bankinformation från Schweiz som tidigare inte var tillgänglig. Det blir också möjligt att få sekretessbelagd information om ägande i bolag och stiftelser m.m.

Ändringarna i artiklarna om utdelning och ränta innebär lättnader för de skattskyldiga. Avseende utdelning innebär förändringen att ägarkravet för undantag från källskatt sänks från 25 procent till 10 procent samt att pensionsfonder uttryckligen undantas från källskatt. Vad gäller räntebetalningar innebär förändringen att beskattning endast får ske i hemviststaten; avtalets tak för källskatt på ränta var tidigare 5 procent.

Förändringarna medför även en utökad rätt för Sverige att beskatta svenska pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz jämfört med vad som gäller enligt nuvarande avtal. Sverige får även större möjligheter att beskatta kapitalvinster på aktier m.m. hos svenska medborgare som är bosatta i Schweiz men som tidigare bott i Sverige.

Ändringarna framgår av ett protokoll till skatteavtalet som undertecknades i Stockholm den 28 februari av finansminister Anders Borg och Schweiz ambassadör Kurt M. Hoechner. För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande. Motsvarande procedur sker i Schweiz.

Johannes Ernst och Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68