Ändringar i filiallagen

Finansdepartementet har överlämnat en lagrådsremiss med förslag om att ändra lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen) i syfte att klargöra att bestämmelserna står i överensstämmelse med EU-rätten.

Innan Sverige tillträdde EES-avtalet uppställdes strikta regler för utländska näringsidkare som ville etablera sig i Sverige. Syftet var förhindra att utländska investerare fick alltför stort inflytande över Sveriges näringsliv och naturtillgångar. Inför anslutningen till EES avvecklades dock dessa bestämmelser och ersattes av den nu gällande filiallagen. Lagen syftar bl.a. till att göra det tydligt vilket utländskt företag som står bakom en svensk filial.

Bakgrunden till det förslag regeringen nu har lämnat är att EU-kommissionen har inlett ett s.k. överträdelseärende mot Sverige. Kommissionen hävdar att vissa bestämmelser i filiallagen inte är förenliga med EU-rätten, bl.a. att kravet på etablering genom filial i Sverige strider mot etableringsfriheten. Även kravet att det utländska företagets namn och nationalitet ska ingå i filialens firma anses strida mot EU-rätten.

I huvudsak innebär förslaget att det av filiallagen tydligt ska framgå att tjänsteleverantörer som är etablerade i andra medlemsstater har möjlighet att tillfälligt erbjuda sina tjänster i Sverige utan att vara etablerade genom filial här i landet. Gränsdragningen mellan etablering och tjänsteutövning av tillfällig art är inte självklar. EU-domstolen har dock slagit fast att det avgörande kriteriet om en verksamhet ska kunna anses vara av tillfällig art är att utövarens deltagande i det ekonomiska livet inte är stadigvarande och kontinuerligt (mål C-131/01, Kommissionen mot Italien). Detta utesluter dock inte att utövaren skaffar sig nödvändig infrastruktur, t.ex. ett kontor, för att utföra de aktuella tjänsterna (målen C-215/01 Schnitzer och C-422/02 Caixa Bank France).

För det fall en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat väljer att etablera sig i Sverige ska det tydligt framgå av filiallagen att registrering av filial endast är en av flera etableringsformer samt att en etablering även kan ske genom dotterbolag eller agentur.

Förslaget innebär vidare att kravet på att anmäla en särskild delgivningsmottagare tas bort för det fall filialens verkställande direktör är bosatt inom EES-området. Kravet på att det utländska företagets namn och nationalitet ingår i filialens firma tas också bort. Däremot måste ordet filial även fortsättningsvis ingå i firman. Slutligen görs vissa förtydliganden avseende andra formella förfaranden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Catarina Dreijer

 

Kontakt
Catarina Dreijer
070-383 78 18