Hög ersättning för kostnader i mål om rättshandlingarnas verkliga innebörd

Skatteverket ansågs inte ha styrkt att rättshandlingarnas verkliga innebörd var en annan än vad den skattskyldige hade angett och kammarrätten ansåg att en otillåten taleändring förelåg avseende Skatteverkets andrahandsyrkande. Den skattskyldige beviljades ersättning för kostnader i målet med 240 000 kr.

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 13 januari 2011 dom i mål nr 1087-09. Frågan var om en privatperson (CH) skulle eftertaxeras för två utländska företags försäljning av aktier. CH var delägare i ett av de utländska företagen.

Skatteverket ansåg att CH skulle beskattas för vinsten från aktieöverlåtelserna eftersom den egentliga innebörden av försäljningen var att han, och inte företagen, sålt aktierna.

Vad gäller den ena avyttringen konstaterade kammarrätten att en försäljning av aktier korrekt hade redovisats över företagets resultaträkning och inte bokförts på ett avräkningskonto som tillhörde CH. Kammarrätten fann inga omständigheter som talade för att CH under aktuellt beskattningsår hade tillgodogjort sig intäkter från aktieförsäljningen. Skatteverket ansågs därför inte ha styrkt att rättshandlingarnas verkliga innebörd var en annan än att det var företaget som var säljare av aktierna.

Vad gäller den andra aktieavyttringen fann kammarrätten likaså att den bevisning som Skatteverket åberopat inte kunde ge stöd för att aktieavyttringen skulle beskattas hos CH som om han själv ägt aktierna vid avyttringstillfället. Vidare ansågs Skatteverkets andrahandsyrkande – att CH skulle beskattas för avyttring av en revers som han använt som betalning vid förvärv av andra aktier – utgöra en otillåten taleändring då det avsåg ett annat händelseförlopp. Yrkandet avvisades därför.

Kammarrätten konstaterade avslutningsvis att bevisningen i målet varit mycket omfattande och komplicerad samt att processen till viss del komplicerades ytterligare av att Skatteverkets processföring varit otydlig och utredningen svårtillgänglig. Kammarrätten beviljade CH ersättning för kostnader med 240 000 kr.

Fredrik Nilsson