Vägrat avdrag för koncernbidrag vid ändrat bokslut

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 1 januari 2011 (målnr 1673-10) fastställt länsrättens beslut och vägrat ett bolag avdrag för koncernbidrag som yrkats i samband med begäran om omprövning av taxering vid ändrat bokslut.

Skatteverket har i omprövningsbeslut i september 2009 höjt bolagets skattepliktiga inkomst vid 2008 års taxering med 406 miljoner kr avseende skattemässig redovisning av anläggningstillgångar. Bolaget har därefter i begäran om omprövning yrkat avdrag för lämnat koncernbidrag till två av sina systerbolag. Bolaget har fattat beslut om ändrat bokslut på en extra årsstämma där man har redovisat koncernbidrag till två av sina systerbolag. Bolaget har anfört att det ändrade bokslutet ska gälla i och med att en extra årsstämma har fattat beslut om koncernbidraget och att det inte finns någon uttrycklig skatteregel som förhindrar att man kan fatta beslut om ändrat bokslut på en extra årsstämma.

Länsrätten har anfört att fråga är om det har skett en förmögenhetsöverföring eller ej och vid vilken tidpunkt förmögenhetsöverföringen i så fall har skett. Länsrätten har menat att för att skattemässigt avdrag för koncernbidrag ska kunna medges ska en förmögenhetsöverföring ha skett under det aktuella räkenskapsåret eller senast under bokslutsarbetet för aktuellt räkenskapsår. Den sista möjliga tidpunkten för värdeöverföring är då tidpunkten då balans- och resultaträkningen fastställs, dvs. på ordinarie årsstämma för aktuellt räkenskapsår (i detta fall för räkenskapsåret 2007).

I målet har inte aktuell förmögenhetsöverföring skett inom den tidsrymd som anges varvid länsrätten har ansett att förutsättningarna för rätt till koncernbidrag inte varit uppfyllda. Kammarrätten har instämt i länsrättens bedömning och således vägrat bolaget avdrag för koncernbidrag.

Kommentar
Enligt den bedömning som kammarrätten nu har gjort är förutsättningar för koncernbidragsrätt att det har skett en verklig förmögenhetsöverföring mellan givande och mottagande bolag och att denna förmögenhetsöverföring har skett senast i samband med att ordinarie årsstämma fastställer balans- och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår. Länsrätten har i sitt beslut ej direkt hänvisat till något lagrum som ger stöd för att den ordinarie årsstämman är sista tidpunkt för värdeöverföring. Vi får sannolikt tillfälle att återkomma i denna fråga.

Stefan Thelander